Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky

shutterstock_67857976.jpg

Dotace na registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby mohou získat spolky, ústavy, církve, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, osoby samostatně výdělečně činné a další.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program

action-2277292__340

Dotace na registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby mohou získat spolky, ústavy, církve, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, osoby samostatně výdělečně činné a další.

Město Plzeň – Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_155208767.jpg

Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům, jejichž sídlo, případně sídlo své pobočky, musí mít ve městě Plzni a předložený projekt má prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských dětí a mládeže.

Mze 17. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

shutterstock_155419280.jpg

Dotace na podporu biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách mohou získat uživatelé rybářských revírů.

Praha 6 – Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb

img00001

Dotace v oblasti sociálních a návazných služeb mohou získat nestátní neziskové právnické osoby, které působí v oblasti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 6.

Zdravá Šestka 2016 – dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Dotace na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování mohou získat subjekty, které působí v oblasti prevence rizikového chování na území Městské části Praha 6.

Praha 6 – Dotační program na projekt v oblasti, kultury, sportu a volného času

shutterstock_155351414.jpg

Dotace na soustavnou činnost i jednotlivé akce, které umožňují dlouhodobou zájmovou činnost, v oblasti kultury, tělovýchovné, sportovní a turistické vyžití obyvatel Prahy 6 s preferencí aktivit, orientovaných na účast všech věkových skupin, především však dětí, mládeže a rodin s dětmi mohou získat občané a organizace na území MČ Prahy 6.

Státní fond kinematografie – Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

351844-top_foto1-rqi5g

Podpora pro celovečerní hrané, celovečerní i krátkometrážní animované nebo celovečerní i krátkometrážní dokumentární kinematografické dílo je určena projektům, na jejichž výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky.

PRV 4.3.1 Pozemkové úpravy

shutterstock_155292674.jpg

Dotace na racionální prostorové uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území může získat Státní pozemkový úřad. 

Město Olomouc – Sociální služby

shutterstock_96303500.jpg

Dotace na zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence prohlubování sociální izolace mohou získat právnické a fyzické osoby, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty.