Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

SFDI – Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

shutterstock_133855310.jpg

Dotace na akce v dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Dotace na podporu úhrady zvýšených nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím památkově hodnotné nemovitosti situované na území městské památkové zóny Česká Lípa mohou získat vlastníci památkové nemovitosti.

Výzva Mezinárodního fondu pro podporu kultury na rok 2015

shutterstock_115264639.jpg

Dotace na projekty produkce a tvorby kulturních a uměleckých děl, pořádání kulturních a uměleckých akcí v národním, nadnárodním nebo mezinárodním měřítku, které přispívají k vytváření kultury a rozvojových strategií a programů mohou získat umělci, tvůrci, veřejnoprávní subjekty a neziskové subjekty, zodpovědné za podporu kultury a umělecké tvorby.

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel

shutterstock_155067413.jpg

Dotace na obnovu historického železničního kolejového vozidla mohou získat vlastníci historického železničního kolejového vozidla nebo subjekt, který prokáže právo k užívání historického železničního kolejového vozidla a souhlas vlastníka s jeho obnovou. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 4 mil. Kč.

Regionální kultura v Kraji Vysočina

shutterstock_90430603.jpg

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění se zaměřením na tradiční českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění a další estetické aktivity.

Kraj Vysočina Čistá voda

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi mohou získat obce, města a svazky obcí na území kraje Vysočina.

MZe ČR – Dotační program 129 283 Odstranění havarijních situacích na rybnících a vodních nádrží

shutterstock_155485934.jpg

Dotace na rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, kdy došlo k ohrožení bezpečnosti vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací, nebo povodní mohou získat podnikatel v zemědělské prvovýrobě, který na rybníku provozuje chov a lov ryb.

Inovační vouchery v Jihomoravském kraji

integrovany regionalni operacni program

Dotace na spolupráci podnikatelů a institucí s vědeckovýzkumnými kapacitami na menších společných projektech. Cílem je, aby na pilotní společné projekty obě strany navázaly dlouhodobým vztahem a spoluprací na náročnějších projektech. Inovační vouchery pomáhají vést ke  zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů, a to zejména tím, že napomůžou inovaci jejich produktů, procesů nebo služeb.

Podpora integrace romských komunit v Olomouckém kraji

shutterstock_154757501.jpg

Dotace na zajištění aktivit směřujících k prevenci či zmírnění následků sociálního vyloučení v lokalitách kraje s vysokou koncentrací osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob s nízkou kvalifikací obtížně umístitelných na trhu práce. 

ROP Moravskoslezsko – Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb

Dotace na modernizaci, rozvoj a vybavení zdravotnických zařízení, přispívajících ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče a ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel mohou získat Moravskoslezský kraj a organizace jim zřízené a založené, Městská nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava.