Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Středočeský Humanitární fond „Zdravotnictví a zdraví 2020″

images

Podpora a rozvoj neziskových organizací, zdravotnických a sociálních zařízení, zajišťujících veřejně prospěšnou činnost ve zdravotně sociální oblasti ve smyslu podpory zdravého životního stylu, primární prevence, boje proti obezitě a poruchám příjmu potravy.

Středočeský kraj – Podpora handicapovaných

shutterstock_155208767.jpg

Dotace na podporu zájmových aktivit zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých, které napomáhají jejich plnohodnotnému začleňování do společnosti.

Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. ROP Severozápad

Decin_namesti

Dotace na zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu, regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití, regenerace a revitalizace brownfields, včetně související infrastruktury, zvýšení kvality života obyvatel velkých měst a zvýšení atraktivity velkých měst pro návštěvníky a investory.

Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III ROP Severozápad

shutterstock_98142734.jpg

Dotace na podporu vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst – rozvojových pólů regionu. Cílem je zvýšení kvality života obyvatel velkých měst a zvýšení atraktivity velkých měst pro návštěvníky a investory. Podpora bude realizována prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem - Mobilita.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji

informační centrum

Dotace na podporu turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v oblasti řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat moderními technologiemi nebo v oblasti tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje.

Nadace ČEZ – Zaměstnanecké granty pro neziskové organizace

shutterstock_138495644.jpg-150x150

Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR.

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

shutterstock_154069466.jpg

Dotace na podporu aktivit a udržení tradic příslušníků národnostních menšin, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje.

Nadace Český hudební fond

housle

Grantové řízení k získání příspěvku NČHF na následující projekty mohou získat právnické a fyzické osoby, které jsou činné v oblasti české hudební kultury.

Moravskoslezský kraj – Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality

shutterstock_112832212.jpg

Dotace na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality mohou získat církevní právnické osoby, spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Místem realizace je lokalita Moravskoslezského kraje. 

Veřejná soutěž ve výzkumu COST CZ

výzkum 3

Podpora mnohostranné spolupráce členských zemí COST v projektech převážně základního výzkumu, předložených v souladu s vyhlášenými cíli výzkumných programů mezinárodního programu COST, které již byly schváleny Výborem vysokých představitelů programu.