Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Výzva pro obce a kraje

images (1)

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vydal dne 20. října 2014 v rámci Norských fondů 2009-2014 výzvu k předkládání žádostí o dotaci na spolupráci a navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí. Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo financí ČR. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou obce a kraje a celková alokace finančních prostředků činí 2 120 000 Kč (80.000 EUR).

Výzva Libereckého kraje k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, Podprogramu 7.4 Archeologie

Zlepsovani stavu prirody a krajiny

Dotace na restaurování, odborné zpracování a vyhodnocení movitých archeologických nálezů mohou získat organizace, které mají působnost v Libereckém kraji a které jsou oprávněné dle zákona o státní památkové péči. Pro tuto výzvu je vymezen celkový finanční objem o hodnotě 400 000 Kč. Jedná se o účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu Libereckého kraje.

Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Zaměstnanost o.s. dokončilo realizaci Klíčové aktivity 07 projektu IKAROS

Dotace na obnovu majetku je určena pro obce, právnické osoby i fyzické osoby. Finanční pomoc je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.

Výzva Kraje Vysočina – Poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na krajské nebo národní postupové přehlídky mohou získat pořadatelé přehlídek, které se konají na území Kraje Vysočina. Dotace pro účastníky z Kraje Vysočina je možná pouze za předpokladu, že se jedná o národní postupovou přehlídku pořádanou na území jiného kraje. 

Mezinárodní visegrádský fond – Malé granty

shutterstock_90811127.jpg

Posláním Visegrádského fondu je přispívat k prohloubení spolupráce mezi tzv. Zeměmi V4 (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Vzájemné vazby mají být posilovány zejména v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Malé granty z Mezinárodního Visegrádského fondu podporují realizaci projektů spolupráce mezi nejméně 3 zeměmi V4. Podpora je poskytována do výše 80 % nákladů na projekt, maximálně však 6.000 EUR. Maximální doba čerpání podpory je 6 měsíců, samotný projekt ovšem může běžet déle.

Výzva Nadace Sophia – nadační příspěvky v roce 2016

shutterstock_127820870.jpg

Nadační příspěvek od Nadace Sophia mohou získat právnické a fyzické osoby, zejména střední a vysoké školy nebo jejich fakulty, další instituce či firmy, které působí v oblasti vzdělávání a studenti škol. Výše nadačního příspěvku není omezena, je vyhodnocována na základě písemných přihlášek žadatelů.

Grant Nadace sportující mládeže – Podpora sportovní soutěže republikového, mezinárodního či světového významu

vyberova rizeni

Dotace na pořádání sportovních soutěží uskutečněných na území ČR, pokud možno s mezinárodní účastí, mohou získat organizátoři, kterými jsou neziskové právní subjekty působící ve prospěch sportovních svazů uznávaných MŠMT, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, případně sportovní svaz, je-li organizátorem akce. Snahou nadace je přidělení příspěvku o minimální hodnotě 5 000 Kč.

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem „souSedíme si“

shutterstock_155816618.jpg

Československá obchodní banka vyhlásila podzimní grantové kolo v programu „souSedíme si“. Finanční podporu ve výši až 100 tisíc korun mohou získat projekty z celé České republiky, zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí, na posilování vztahu lidí k místu bydliště a na péči o místní kulturu a přírodní dědictví. 

Poskytování dotací v rámci dotačního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 – 2018

les

Ministerstvo zemědělství, vydalo na základě zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014–2018. Z programu lze získat prostředky na podporu genových základen, podporu uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, podporu rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu podporu semenných sadů a směsí klonů, podporu činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin, podporu činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin. V rámci jednotlivých oblastí mohou být žadateli fyzické a právnické osoby či Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit

shutterstock_115264639.jpg

Dotace na podporu zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky Plzeňského kraje a vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru„ pro obyvatele i návštěvníky kraje.