Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Dotace městských částí města Brna v oblasti kultury

shutterstock_109622666.jpg

Dotace z rozpočtů městských částí města Brna v oblasti kultury mohou získat právnické a fyzické osoby, které působí v oblasti kultury.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Dotace města Brna na projekty v oblasti podpory rodiny

Happy-Family2

Finanční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na projekty v oblasti podpory rodiny mohou získat nestátní fyzické i právnické osoby poskytující služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž účelem je usnadňování a posilování partnerského a manželského soužití a rodičovství, podpora rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny.

MK ČR – Podpora kulturních projektů vysílaných do zahraničí

shutterstock_49376539.jpg

Ministerstvo kultury vypisuje výběrové dotační řízení pro rok 2020 na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora profesionálních subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Všechny projekty musí být připraveny k realizaci v konkrétním místě a čase.

Program Moving Words švýcarské nadace Pro Helvetia

Literatura

Program Moving words švýcarské nadace Pro Helvetia je určen na podporu vydávání překladů švýcarských autorů. Grant mohou získat nakladatelství, divadla a překladatelé.

Mental Health Initiative

shutterstock_153446969.jpg

Dotace nevládním organizacím na projekty zahrnující bydlení, včasnou intervenci, vzdělávání a podporu zaměstnání osob s mentálním postižením. Podpora je poskytována organizacím, které se zabývají prosazováním politiky na místní a národní úrovni s cílem podpořit život osob s tímto postižením ve společnosti.

Nadační fond Umění doprovázet

shutterstock_155648078.jpg

Účelem nadačního fondu je podpora rozvoje hospicového hnutí v ČR. Nadační příspěvek mohou získat nestátní neziskové organizace.

Podpora sportu – TV a sport – výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna

shutterstock_157339835.jpg

Podpora je směřována všem sportovním klubům, na sportovní činnost bez rozdílu výkonnosti, věkových kategorií a odvětví působícím na území města Brna.