Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Město Boskovice – Dotační program na obnovu objektů v MPZ, které nejsou kulturní památkou

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotaci na úhradu zvýšených nákladů, spojených se zachováním, obnovou a regenerací nemovitostí mohou získat fyzické nebo právnické osoby vlastnící nemovitost v MPZ Boskovice. 

Výběrové řízení na rozdělení prostředků z fondu Pomáhej s humorem

shutterstock_96303500.jpg

Finance na podporu organizací, které poskytují služby lidem s handicapem či jinak přispívají k jejich kvalitnějšímu životu mohou získat licencovaní poskytovatelé registrované sociální služby osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb. Celková částka k rozdělení je 2 miliony korun.

Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

shutterstock_154772753.jpg

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

IROP Výzva č. 76 Muzea II.

shutterstock_115264639.jpg

Dotaci na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění mohou získat vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí

OP VVV Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

výzkum 1

Cílem výzvy je umožnit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů, a to ve vazbě na strategii VŠ a priority RIS3 strategie. 

OP VVV Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy

shutterstock_153270923.jpg

Výzva je určena pro vysoké školy, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů; zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy.

ITEA výzkum a vývoj v oblasti softwaru

výzkum 1

ITEA nabízí možnost podporovat výzkumné projekty v oblasti intenzivních softwarových systémů a služeb. Jedná se o dvoukolovou výzvu. 

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích – 800. výročí založení města Litoměřice

shutterstock_90430603.jpg

Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na KULTURNÍ AKCE pořádané pro veřejnost na území města Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při významné reprezentaci města. 

Program podpory v oblasti volného času dětí v Litoměřicích

shutterstock_156832877.jpg

Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže z Litoměřic. Účelem je podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže.

Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ v Litoměřicích

shutterstock_107814275.jpg

Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce sportovního charakteru v oblasti „Sport pro zdraví/sport pro všechny“, které jsou otevřené pro širokou veřejnost z Litoměřic.