Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje

shutterstock_60280690.jpg

Cílem opatření je podpora pokrytí území kraje odborně způsobilými programy specifické primární protidrogové prevence ve školním prostředí, zajištění jejich optimální dostupnosti z hlediska efektivní spolupráce realizátorů těchto programů s jednotlivými školami a školskými zařízeními. Součástí tohoto opatření je i podpora rozšíření těchto programů do dosud nepokrytých regionů, zajištění odbornosti těchto programů.

Dotační program na podporu kultury – činnost kulturních organizací v Hradci Králové

obr (1)

Program je určen na podporu činnosti uměleckých těles a dalších subjektů, které se  zabývají organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit ve městě Hradec Králové. 

Hl. m. Praha -Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026

shutterstock_55698064.jpg

Hlavní město Praha vyhlašuje Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace pro rok 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026. 

Kotlíková dotace Ústeckého kraje

shutterstock_61596922.jpg

Dotace na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba. 

OP PIK – Výzva IX programu podpory INOVACE – Inovační projekt

shutterstock_155095016.jpg

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem

shutterstock_154904891.jpg

Hlavním cílem je finanční podpora veřejně prospěšných aktivit, které přispívají k naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, zabývajících se oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.

Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

images5UWVKIBE

Cílem programu je zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. 

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

ostrava-3

Otevřenou soutěž o poskytnutí nadačního příspěvku 2021 vyhlašuje Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Nadační příspěvek je možné získat na podporu kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů a na ochranu kulturních památek. 

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje

images (1)

Dotace na podporu zájmu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ členské základny včelařských zájmových spolků.

Olomoucký kraj – Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na zabezpečení existence sítě záchranných stanic pro živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě.