Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Nadace VIA – Rychlé granty

shutterstock_89090812.jpg

V rámci této výzvy Nadace VIA podporuje projekty vedoucí k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a podporující otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách.

Město Plzeň – Služby a činnosti v sociální oblasti

shutterstock_155219123.jpg

Statutární město Plzeň vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2022.

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

medical-681119__340

Dotace na podporu certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Dotační program – Preventivní programy škol Jihomoravského kraje

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých v Kraji Vysočina

invalidnivozik

Dotace na podporu celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé, a to z důvodu podpory dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

Program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení, kluboven a táborových základen na území Kraje Vysočina

Close-up clean and refreshing red simple rubber runway without people

Dotace na modernizaci a údržbu zařízení pro sportovní, tělovýchovné a zájmové aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní a volnočasové vyžití obyvatel regionu.

Sportujeme a volný čas v Kraji Vysočina

shutterstock_107814275.jpg

Dotace na dlouhodobé sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže v regionu, a to z důvodu zajištění plnohodnotného a zdravého trávení volného času dětí a mládeže a vytvoření společné identity obyvatel Kraje Vysočina.

Program na podporu akcí v oblasti kultury, volného času a sportu v Kraji Vysočina

Dotace na podporu trávení volného čau má rozhodný vliv na celkovou kvalitu života a hraje roli v primární prevenci sociálně nežádoucích jevů. Zájem populace o trávení volného času se snižuje, a proto je účelem tohoto programu udržet krátkodobé volnočasové, kulturní a sportovní akce v regionu, ale i podpořit vznik nových. Podpora konání těchto akcí je důležitá z důvodu udržení a rozvoje společenského života v regionu a prohloubení sociálních kontaktů obyvatel vedoucí k jejich občanské sounáležitosti s danou lokalitou.

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji

Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje

shutterstock_59074903.jpg

Dotačního program na podporu územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji.