Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.

Podpora tělovýchovných aktivit ve městě Plzni

shutterstock_107814275.jpg

Cílem dotačního programu je podpora tělovýchovných a pohybových aktivit ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně.

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v Moravskoslezském kraji

shutterstock_11343424.jpg

Dotace na podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“, realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě..

MK ČR – VISK 3 – Informační centra knihoven

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Informační centra veřejných knihoven, v jehož rámci mohou provozovatelé knihoven, knihovnické spolky a zájmová sdružení získat dotaci na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti ve městě Plzeň

shutterstock_155219123.jpg

Statutární město Plzeň vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2021.

Sportoviště v Kraji Vysočina

Dotace na modernizaci zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu.

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje

shutterstock_59074903.jpg

Dotačního program na podporu územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji.

Dotační program – Preventivní programy škol Jihomoravského kraje

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

V4 – Japonsko – Společný výzkumný program „Pokročilé materiály“, 2. výzva

shutterstock_100299176.jpg

Japonská agentura pro vědu a technologie (JST) a finanční organizace zemí Visegrádské skupiny (V4) (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) ve spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem společně vyhlásili druhou výzvu společného výzkumného programu V4-Japonsko v oblasti „Pokročilé materiály“.

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

shutterstock_104052050.jpg

Dotace na podporu certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.