Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

HORIZONT 2020 – Výzva pro nanotechnologie, pokročilé materiály a výrobu- NMP-2015-two-stage

shutterstock_144087112.jpg

V rámci programu Horizont 2020 je možné čerpat dotace i v roce 2015 na projekty z oblasti nanotechnologií. Tato výzva podporuje projekty hned z několika oborů, které úzce souvisí s využitím nanotechnologií, např. projekty ze zdravotnictví, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací. Projekty spadající do této výzvy jsou financovány Evropskou výzkumnou agenturou.

HORIZONT 2020 – Výzva pro nanotechnologie, pokročilé materiály a výrobu- NMP-CSA-2015

V rámci programu Horizont 2020 je možné čerpat dotace i v roce 2015 na projekty z oblasti nanotechnologií. Hlavním cílem této výzvy je zvýšení angažovanosti společnosti v této oblasti, zapojení vnitrostátních orgánů do oblasti nanotechnologií a podpora výzkumných a průmyslových institucí. Projekty spadající do této výzvy jsou financovány Evropskou výzkumnou agenturou.

HORIZONT 2020: BIOTECHNOLOGIE

shutterstock_117274768.jpg

Tato výzva je zaměřena na podporu průmyslových návrhů v oblasti biotechnologie se skutečným inovativním zaměřením, kdy je cílem podporovat inovační přístupy pro průmyslové výrobky, výzkum a technologický rozvoj, stavbu a redesign biologických systémů. Výzva spadá do režimu Vedoucí postavení evropského průmyslu.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora filmové výchovy

shutterstock_139584668.jpg

Finanční podpora pro projekty zvyšující přínos evropských audiovizuálních děl ve vzdělávání (včetně katalogů vybraných filmů).

Dotace z Fondu pro spolupráci se zahraničními městy ve městě Tábor

shutterstock_154220933.jpg

Cílem této výzvy je podpora činnosti v oblasti spolupráce a reprezentace města Tábor v zahraničí.

Sportoviště v Kraji Vysočina

Dotace na modernizaci zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu.

Program podpory aktivit v oblasti kultury města Tábor

obr (2)

Město Tábor vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu podpory aktivit v oblasti kultury v letech 2020 – 2023 s cílem podpořit kulturní činnost a jiné kulturní aktivity na území města. 

Grantový program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit se zaměřením na děti a mládež i na širokou veřejnost. Cílem je vést k účelnému, aktivnímu a nekonzumnímu trávení volného času.

Podpora výstavby podporovaných bytů z ministerstva pro místní rozvoj

shutterstock_11343424.jpg

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo na konci prosince 2014 výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty z programu Podpora bydlení – podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Dotace budou poskytnuty na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení, tj. pro seniory a osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku speciálních potřeb.

ROP SM 2.3.1 Fyzická revitalizace území

shutterstock_154144862.jpg

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vydal novou výzvu pro podávání žádostí o dotace na projekty spadající do oblasti podpory Rozvoj venkova – Fyzická revitalizace území. Podpořeny budou projekty, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života na venkově prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území a jejichž výsledkem bude ucelené řešení veřejných prostranství.