Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Grantový program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Prostřednictvím podpory neinvestičních aktivit v oblasti životního prostředí se Kraj Vysočina snaží o zvýšení osobní zodpovědnosti za stav životního prostředí a zvýšení aktivní účasti na jeho ochraně.

Horizont 2020: Výzva k využití plného potenciálu online spolupráce

shutterstock_155095016.jpg

Rozpoznání vhodných partnerů pro inovační aktivity je považováno za hlavní bariéru rozvoje malých a středních podniků. Služby inovační podpory se zabývají touto výzvou tradičně dvěma způsoby, které se často kombinují: (a) Zajištění prostoru pro získávání kontaktů pro osobní schůzky buď jako ojedinělé schůzky („události makléřů“), nebo jako stabilnější sítě („shluky“) často s omezeným geografickým dosahem; (b) definice profilů spolupráce („technologické nabídky“, „profily vyhledávání partnerů“, atd.), které jsou distribuovány skrz zprostředkovatelské sítě. Zprostředkovatelé začínají být aktivnější v budování partnerských vztahů („makléřství“). Sociální média a jiné webové služby se staví těmto existujícím přístupům čelem a žádají si jejich přepracování. 

Grantový program na podporu dlouhodobé sportovní činnosti dětí a mládeže v Kraji Vysočina

shutterstock_107814275.jpg

Kraj Vysočina vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit s cílem zlepšit dlouhodobé sportovní a tělovýchovné aktivity obyvatel regionu, se zvláštním zaměřením na děti a mládež, na rozvoj prvků občanské společnosti a na vytvoření společné identity obyvatel regionu.

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

shutterstock_104052050.jpg

Dotační program, se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Grantový program na podporu obnovy vybavení letních táborů v Kraji Vysočina

shutterstock_112832212.jpg

Kraj Vysočina vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2015 na podporu obnovy vybavení letních táborů. Cílem výzvy je zlepšit technický a hygienický standard tábořišť, která jsou každoročně využívána pro pořádání letních táborů dětí a mládeže.

Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními Jihomoravského kraje

shutterstock_153270134.jpg

Rada Jihomoravského kraje schválila novou výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2019 na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti ve městě Plzeň

shutterstock_155219123.jpg

Statutární město Plzeň vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2019.

Aktivity prorodinné politiky ve městě Plzeň

shutterstock_154757501.jpg

Statutární město Plzeň vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Aktivity prorodinné politiky na rok 2015.

Kreativní Evropa Podpora evropských platforem

351844-top_foto1-rqi5g

V rámci této výzvy je možné žádat o dotaci na projekty, jejichž prioritou je posílení kapacit kulturních a kreativních odvětví pro nadnárodní a mezinárodní činnost. Dalším cílem, který by měly projekty splňovat, je pak podpora nadnárodního pohybu a mobility umělců i děl samotných.

Horizont 2020: Výzva ke koordinační činnosti v oblasti zdraví 2015

shutterstock_154772753.jpg

V rámci společenské výzvy Zdraví, demografické změny a dobré životní podmínky byla vydána výzva pro projekty, které se zaměřují na aktivity koordinující zdraví. Cílem této výzvy je nalézt pomocí efektivní spolupráce prevenci a léčbu chronických nemocí (zejména pak onemocnění mozku), kardiovaskulárních chorob a neurodegenerativních onemocnění a také podpořit výzkum daných oblastí a mezinárodní výměnu poznatků.