Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

shutterstock_112832212.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí v rámci Investičního programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny na projekty s cílem zkvalitnění a rozvoje materiálně technického zázemí nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a neziskových organizací s dětmi a mládeží pracujícími.

Národní nebo nadnárodní projekty na podporu obětí násilí a zločinu

shutterstock_155224337.jpg

Tato výzva je založena na ročním pracovním programu s názvem Práva, rovnost a občanství z roku 2014 a na Programu spravedlnost. Na základě toho tato výzva spojuje financování dvou oblastí, které zahrnují oběti násilí, ale každá z jiného úhlu. Prvním cílem této výzvy je spolufinancovat nadnárodní projekty, které podporují oběti násilí, prevenci a boj proti všem formám násilí páchaného na dětech, mladých lidech a ženách. Druhým cílem je pak podpořit nadnárodní a národní projekty, které se snaží zlepšit a podpořit práva obětí trestných činů.

Horizont 2020: Výzva k továrnám budoucnosti

shutterstock_106577144.jpg

V rámci Horizontu 2020 byla vyhlášena Výzva k továrnám budoucnosti, která má za cíl podpořit zavádění nových a pokrokových technologií. Tyto oblasti klíčových kompetencí určují evropskou globální konkurenci. Celý tento projekt by měl přispět také ke zvýšení konkurenceschopnosti a vytvoření nových pracovních míst.

HORIZONT 2020 – Výzva v oblasti úspory energií

shutterstock_139523282.jpg

Za účelem ušetřit energetické zdroje mohou firmy žádat o finanční podporu z rámcového programu Horizont 2020. Podpořeny budou projekty zaměřené na rozvoj řešení pro výrazné snížení energetické náročnosti nových budov a na nové technologie přeměny tepla, které vzniká během průmyslové výroby. 

HORIZONT 2020 – Výzva pro udržitelný zpracovatelský průmysl 2015

shutterstock_144087112.jpg

V rámci programu Horizont 2020 je možné získat dotaci na zavádění nových průmyslových technologií do široké škály oborů s hlavním cílem zefektivnit výrobu s ohledem na životní prostředí. Tato část programu přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti, vytvoření nových pracovních míst a celkové podpoře růstu. To pomůže dosáhnout cílů Průmyslové politiky EU a představit důležitou část Strategie EU pro klíčové technologie.

Horizont 2020: Energeticky úsporné budovy – stavba, design

shutterstock_91065659.jpg

Hlavním cílem této výzvy, realizované v rámci programu Horizont 2020, je podpořit nové, pokrokové a trvale udržitelné technologie v oblasti stavebnictví v environmentálním kontextu . Klíčové je zapojení průmyslových účastníků a zvláště malých a středních podniků, aby mohlo být dosaženo předpokládaného efektu činností.

HORIZONT 2020 – Výzva v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie

shutterstock_157692929

Dotace v oblasti obnovitelných zdrojů energie bude možné získat z Rámcového programu Horizont 2020. Podporovány budou projekty rozvíjející nové postupy a využívání těchto zdrojů a projekty zajišťující efektivní využívání zdrojů obnovitelné energie v oblastech, kde je vzhledem k dalšímu použití toto využití ekonomicky i technicky účelné.

Národní a mezinárodní projekty posilující propagaci občanství EU

shutterstock_126013208.jpg

Tato výzva vychází z ročního pracovního programu s názvem Práva, rovnost a občanství z roku 2014. Hlavním cílem této výzvy je spolufinancovat nadnárodní i národní projekty, které přispívají k podpoře a posílení výkonu práv vyplývajících z občanství EU.

Kreativní Evropa Podpora literárních překladů

shutterstock_157240706.jpg

Hlavním cílem této výzvy je podpořit kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropské unii, dále podpořit nadnárodní rozšíření vysoce kvalitních literárních děl, zlepšení přístupu k těmto dílům uvnitř i vně Evropské unie a v neposlední řadě oslovení nových čtenářů.

HORIZONT 2020 – „Modrý růst“ – Uvolnění potenciálu moří a oceánů – H2020-BG-2015-2

shutterstock_24464566.jpg

Výzva s názvem „Modrý růst“ se zaměřuje především na nákladově efektivní řešení v ochraně křehkých ekosystémů a biologické rozmanitosti v severním Atlantiku. Tohoto cíle má být dosaženo posílením vědomostí a povědomí, zlepšením inovací a prediktivních schopností a rozvojem plánů adaptivního řízení pro udržitelné využívání mořských zdrojů.