Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

MŠMT- Výzva – Podpora NNO pro rok 2022 – Práce s dětmi a mládeží

shutterstock_96303500.jpg

Dotace na pokračování podpory NNO zaměřené především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu takových činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování jejich práce s dětmi a mládeží.

Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji

shutterstock_114541285.jpg

Dotace na podporu činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ je určen na podporu aktivit turistických informačních center na území Pardubického kraje. 

Nadace Člověk člověku

shutterstock_60280690.jpg

Dotaci může získat právnická osoba, a to spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní evidovaná právnická osoba, nadace nebo nadační fond, anebo fyzická osoba, na projekt týkající se obecně prospěšné činnosti. 

Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji

CEN2c8b91_MDF88519

Dotaci mohou získat pouze obce v Plzeňském kraji, jejichž obecní úřad je zároveň stavebním úřadem. 

Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji

shutterstock_153244892.jpg

Hlavním cílem poskytnutí dotací je podpora fungování mikroregionů, fungování a rozvoje místních akčních skupin (MAS) a podpora vzniku a realizace vlastních grantových programů MAS zaměřených na zajištění drobných akcí na území jednotlivých MAS s cílem rozvoje a stabilizace společenského života zejména ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. 

MZ ČR – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

výzkum 1

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém i dlouhodobém horizontu ke zlepšování zdraví české populace a pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. V rámci podpořených projektů bude dosaženo nových poznatků, které přispějí ke zlepšení klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci při řešení nejčastějších, ale i vzácných nebo zcela nových onemocnění. Cílem Programu je také přispět k tomu, aby úroveň zdravotnického výzkumu v České republice byla srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie.

Kraj Vysočina – Studijní stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

shutterstock_154220933.jpg

Dotace pro poskytování stipendia, pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Je důležité podpořit a motivovat žáky středních škol se sídlem v Kraji Vysočina k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí a seznámení se se způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících regionech Kraje Vysočina.

Město Pardubice – Program podpory sportu pro rok 2021 – dotace na výkonnostní sport

shutterstock_107814275.jpg

Dotace na podporu sportu města Pardubic – výkonnostní sport je podpora sportovních subjektů a sportovních potřeb občanů města Pardubic, zajištění adekvátní přípravy pro sportovce s ambicemi získat nejvyšší umístění na mistrovství republiky, a tím i propagace města Pardubic cestou sportu.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. G Zahraniční studijní pobyty žáků – Další cizí jazyk

shutterstock_108879077.jpg

Cílem projektu je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1. A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

shutterstock_154220933.jpg

Dotaci mohou získat základní školy, jejichž zřizovatelem je Městská část (dále MČ) Praha 6, na projekty, jejichž cílem je podpora jazykového vzdělání formou výjezdů žáků s pedagogickým doprovodem do zahraničí. Dotace na jeden projekt může být poskytnuta až ve výši 90 % z celkových nákladů.