Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Moravskoslezský kraj – Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

shutterstock_154904891.jpg

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší.

Město Pardubice – Dotace z rezervy Rady města, primátora a náměstků

shutterstock_146735312.jpg

Dotaci může získat fyzická či právnická osoba na projekt, který nedostal dotaci z Programů, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice, z důvodu pozdního podání přihlášky nebo jiného zaměření než je určeno v Programech. Výše maximální dotace není určena.

Nadace Sirius

shutterstock_155219123.jpg

Dotace je určena pro neziskové organizace na podporu mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče. Na tento program je stanovena částka 20 000 000 Kč.

Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí

shutterstock_75912616.jpg

Dotace je určena pro zemědělce na podporu obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizaci závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav. Je možno získat dotaci až do výše 60 % způsobilých výdajů.

Kreativní Evropa – projekty evropské spolupráce

shutterstock_55698064.jpg

Dotace  je určena pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Celkový rozpočet je ve výši 1,46 miliard eur.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. G Zahraniční studijní pobyty žáků – Další cizí jazyk

shutterstock_108879077.jpg

Dotaci mohou získat základní školy, jejichž zřizovatelem je Městská část (MČ) Praha 6, na projekty, jejichž cílem je podpora jazykového vzdělání formou výjezdů žáků (s trvalým pobytem v Městské části Praha 6) s pedagogickým doprovodem do zahraničí. Dotace na jeden projekt může být poskytnuta až ve výši 90 % z celkových nákladů.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1. A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

shutterstock_154220933.jpg

Dotaci mohou získat základní školy, jejichž zřizovatelem je Městská část (dále MČ) Praha 6, na projekty, jejichž cílem je podpora jazykového vzdělání formou výjezdů žáků s pedagogickým doprovodem do zahraničí. Dotace na jeden projekt může být poskytnuta až ve výši 90 % z celkových nákladů.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1. F Rozšiřování vzdělanosti žáků ZŠ se statutem Excelentní jazyková škola

Dotaci mohou získat základní školy, kterým byl udělen statut Excelentní jazyková škola Městské části (dále MČ) Praha 6 pro školní rok 2016/2017, na projekty, jejichž cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků na ZŠ. Finanční příspěvek na jeden projekt může činit až 100 000 Kč.

Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

shutterstock_155219123.jpg

Dotaci na realizaci projektů v oblasti prevence rizikových projevů chování mohou získat neziskové organizace, školská zařízení, církevní instituce a další žadatelé, kteří předloží projekt z oblasti primární prevence rizikového chování.

Kraj Vysočina – Studijní stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

shutterstock_154220933.jpg

Dotace pro poskytování stipendia, pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Je důležité podpořit a motivovat žáky středních škol se sídlem v Kraji Vysočina k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí a seznámení se se způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících regionech Kraje Vysočina.