Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

MO ČR – Péče o válečné veterány a bývalé vojáky

veterani

Finanční podpora na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, na rekreační pobyty a příspěvek na závodní stravování pro válečné veterány a jejich manželky nebo manžele, družky nebo druhy a registrované partnery nebo partnerky.

Dotační program v oblasti kultury na rok 2022-2023 – víceleté granty – České Budějovice

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na rozvoj kulturních tradic prostřednictvím aktivit subjektů místní zájmové kultury, zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města České Budějovice a posílení kulturní pozice města v Jihočeském kraji prostřednictvím pořádání významných regionálních a celostátních nebo mezinárodních akcí.

Karlovarský kraj – Program obnovy venkova – II. kolo

redwood-national-park-1587301__340

Dotace na podporu malých obcí s malým rozpočtem při vytváření podmínek pro venkovní volnočasové aktivity obyvatel na podporu zdravého životního stylu a podpora budování zázemí pro cestovní ruch obcí, v jejímž katastrálním území se nachází „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“ zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO.

Liberecký kraj – Regionální inovační program

shutterstock_149680037.jpg

Dotace na podporu rozvoje prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji v návaznosti na rozvíjení konceptu inteligentní specializace, která se zaměřuje jak na průřezové (horizontální) priority rozvoje inovačního prostředí, tak na průniky nejpokročilejších technologií s aplikačními odvětvími a identifikaci prioritních výzkumných témat, do kterých jsou následně směřovány finanční prostředky z evropských a národních programů podpory.

Nadace Dětský mozek

shutterstock_154772753.jpg

Žádost o příspěvek na zlepšení osudu dětí trpících postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné, rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřující k tomu, aby péče o děti s postižením mozku odpovídala úrovni běžné ve vyspělých zemích světa mohou podat právnické osoby, poskytující péči nebo fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému.

Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Karlovarském kraji

shutterstock_153986684.jpg

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

TA ČR – 3. veřejná soutěž programu DELTA 2

výzkum 1

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.

Program obnovy venkova v Libereckém kraji

stažený soubor

Dotace na obnovu a údržbu technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na úpravu veřejných prostranství, podporu vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově mohou získat venkovské obce, svazky obcí, spolky a obecně prospěšné společnosti. 

Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji

branka

Dlouhodobá a systematická podpora mládežnického sportu u tradičních sportovních odvětví reprezentujících Ústecký kraj.

Praha 6 – Dotační program Kultura

shutterstock_109622666.jpg

Cílem městské části Praha 6 (MČ Praha 6) v oblasti kultury je nabízet a podporovat kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel a poskytují pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.