Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Grantový program na podporu využití volného času ve městě Mladá Boleslav

shutterstock_90430603.jpg

Účelem poskytnutí dotace je podpora subjektů se sídlem nebo vykonávající činnost na území statutárního města Mladá Boleslav v oblasti pravidelného a dlouhodobého aktivního využívání volného času dětí a mládeže.

MV – GŘ HZS ČR Dotační programy pro nestátní neziskové organizace

firefighters-820172_1280

Dotace se poskytuje za účelem, aby u příjemců podněcovala a rozvíjela podporu systému odborné přípravy, zvyšování odborné úrovně výkonu služby příslušníků HZS ČR, zaměstnanců podniků a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení civilní ochrany, členů složek IZS, státních zaměstnanců a zaměstnanců veřejné správy.

MO ČR Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

vh14

Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

PGRLF – Program – Zpracovatel

greylag-goose-63088__340

Program je zaměřen na poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty podnikatelským subjektům v oblasti zpracování zemědělských produktů.

PGRLF – Program Sociální zemědělství

shutterstock_127446179.jpg

Program vytváří předpoklady pro zajištění a rozvoj zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením zemědělskými podnikateli. Je zaměřen na poskytnutí úročeného úvěru Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen„PGRLF, a.s.“) s možností snížení jistiny úvěru provedené v režimu de minimis.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Karlovarského kraje

Příspěvek mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti okusu v Karlovarském kraji.

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020

shutterstock_112832212.jpg

Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví

shutterstock_154772753.jpg

Účelem Programu je zlepšení dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů, podpora prevence včetně podpory aktivního zapojení obyvatel při rozvoji zdravého životního stylu a zvýšení odpovědnosti k vlastnímu zdraví, destigmatizace a vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením včetně rozvoje svépomocných aktivit.

MK ČR – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit + Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

shutterstock_154069466.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu neprofesionálních kulturních aktivit, jež rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.

OP VVV Fázové projekty

shutterstock_89254516.jpg

Evropská centra excelence a 2.2 – Regionální VaV centra OP VaVpI, fázují v souladu s Pokynem Evropské komise k uzavření programů na období 2007-2013. V rámci OP VVV budou u těchto projektů řešeny pouze druhé fáze projektů. Druhé fáze projektů musí být v souladu se všemi příslušnými pravidly programového období 2014-2020.