Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

MO ČR Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

vh14

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé, jejichž cílem je udržovat válečné hroby a pietní místa v důstojném stavu. Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu.

PGRLF – Program – Zpracovatel

greylag-goose-63088__340

Program je zaměřen na poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty podnikatelským subjektům v oblasti zpracování zemědělských produktů.

PGRLF – Program Sociální zemědělství

shutterstock_127446179.jpg

Program vytváří předpoklady pro zajištění a rozvoj zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením zemědělskými podnikateli. Je zaměřen na poskytnutí úročeného úvěru Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen„PGRLF, a.s.“) s možností snížení jistiny úvěru provedené v režimu de minimis.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Karlovarského kraje

Příspěvek mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti okusu v Karlovarském kraji.

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020

shutterstock_112832212.jpg

Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví

shutterstock_154772753.jpg

Účelem Programu je podpora aktivit nestátních neziskových organizací směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace prostřednictvím fyzické aktivity a svépomocných podpůrných činností, podpora rodin osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných příležitostí při poskytování zdravotních služeb a podmínek pro vyšší účinnost zdravotní péče.

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

shutterstock_154069466.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu neprofesionálních kulturních aktivit, jež rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.

OP VVV Fázové projekty

shutterstock_89254516.jpg

Evropská centra excelence a 2.2 – Regionální VaV centra OP VaVpI, fázují v souladu s Pokynem Evropské komise k uzavření programů na období 2007-2013. V rámci OP VVV budou u těchto projektů řešeny pouze druhé fáze projektů. Druhé fáze projektů musí být v souladu se všemi příslušnými pravidly programového období 2014-2020.

Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

karl.kraj

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na obnovu kulturních památek, národních kulturních památek, staveb umístěných v památkové rezervaci nebo památkové zóně na území Královéhradeckého kraje.

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018

shutterstock_70748488.jpg

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, rybolovu, potravinářství, vodního a lesního hospodářství.