Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Dotační program města Ústí nad Labem – Ochrana obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí

shutterstock_155219123.jpg

Dotační program pro nestátní organizace, fyzické podnikající nebo právnické osoby, které mají sídlo či trvalé bydliště na území města Ústí nad Labem, jejichž aktivita je realizována na území města Ústí nad Labem a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem, a splňují podmínky programu.

Nadace Partnerství – Grantový program ŠKODA STROMKY

shutterstock_153412091.jpg

Cíl programu se realizuje prostřednictvím finanční podpory výsadeb místních partnerů, jejichž projekty splňují kritéria veřejné výzvy. Nadační příspěvky jsou určeny pro výsadbu stromů a zeleně přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů jako prevence před měnícími se klimatickými podmínkami. Výzva podporuje zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Město Jihlava – Volný čas

bike-775799__340

Cílem poskytnuti peněžních prostředku z rozpočtu statutárního města Jihlavy je podpora pravidelně dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizaci, spolku i jednotlivců, kteří podporuji pravidelné aktivní tráveni volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěži „vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

firefighters-820172_1280

Cílem programu a poskytnutí dotace je systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 1/2019: Podpora výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích

shutterstock_155292674.jpg

MŽP uvolnilo 40 000 000 Kč na výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích. Díky výkupům mohou příjemci podpory zlepšit podmínky pro praktickou péči o národní parky a chráněné krajinné oblasti a zlepšit biodiverzitu v nich.

Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje

dlane

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé pro podporu realizace integrovaných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí, Programu rozvoje venkova. 

Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb

shutterstock_155219123.jpg

Příspěvek je určen pro registrované poskytovatele sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

MŽP Národní program Životní prostředí – Výzva č. 3/2015 – ekohavárie a černé skládky

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotaci mohou získat kraje a obce s rozšířenou působností na projekty, které jsou zaměřeny na odstranění a rekultivaci černých skládek a zajištění a řešení ekologických zátěží, u kterých hrozí bezprostřední ohrožení životního prostředí a lidského zdraví. Celková alokace je 65 000 000 Kč.

MK ČR – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

images

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora zabezpečení předmětů movitého kulturního dědictví.

Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji

sp-5

Dotační řízení v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby na základě registrace.