Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Nadace Partnerství – Grantový program ŠKODA STROMKY

shutterstock_153412091.jpg

Cíl programu se realizuje prostřednictvím finanční podpory výsadeb místních partnerů, jejichž projekty splňují kritéria veřejné výzvy. Nadační příspěvky jsou určeny pro výsadbu stromů a zeleně přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů jako prevence před měnícími se klimatickými podmínkami. Výzva podporuje zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Město Liberec – Fond zdraví a prevence

dlane

Dotace  na podporu zdravotních, sociálních a preventivních programů určených občanům statutárního města Liberec.

Město Ostrava – Dotace v oblast zdravotnictví

shutterstock_154772753.jpg

Dotace na projekty zaměřené na zdravotnickou osvětu a prevenci nemocí včetně realizace odborných zdravotnických činností, jež nelze financovat z jiných zdrojů.

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022

sp-5

Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024.

NPŽP – Výzva č. 8/2021: Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

shutterstock_155292674.jpg

Dotace na výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, včetně území navržených a oznámených k vyhlášení.

Nadace O2 – Grantový program pro školy

shutterstock_113712319.jpg

Grantová výzva je určena pro základní školy z celé České republiky bez ohledu na zřizovatele. V rámci programu mohou instituce požádat o podporu na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti: bezpečí na internetu, počítačové a mediální gramotnosti. Podporujeme také školy při implementaci distančního (digitálního) vzdělávání. Cílovou skupinou plánovaných aktivit a osvěty ze strany základních škol jsou děti a mládež, učitelé a rodiče.

Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje

shutterstock_153270134.jpg

Cílem dotace je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech.

Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb

shutterstock_155219123.jpg

Příspěvek je určen pro registrované poskytovatele sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

MZe – PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

shutterstock_123421084.jpg

Podporovány jsou investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

Dotační program města Ústí nad Labem – Ochrana obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí

shutterstock_155219123.jpg

Dotační program pro nestátní organizace, fyzické podnikající nebo právnické osoby, které mají sídlo či trvalé bydliště na území města Ústí nad Labem, jejichž aktivita je realizována na území města Ústí nad Labem a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem, a splňují podmínky programu.