Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Státní fond kinematografie – Distribuční projekty – práce s publikem

shutterstock_154538048.jpg

Podpora je určena pro VOD distribuční projekty, internetové portály rozcestníkového typu odkazující k legálnímu audiovizuálnímu obsahu a projekty, které do kinodistribuce a obdobné distribuce (např. sitespecific) společně uvádí skupinu filmů spojených jednotným žánrem, námětem, formátem, zemí původu apod. a které originálním způsobem nad rámec standardní distribuce pracují s filmovým publikem.

MŽP Národní program Životní prostředí – Výzva č. 12/2018: Ochrana ozonové vrstvy

shutterstock_154072118.jpg

Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost vypouštění regulovaných látek do ovzduší, a to podporou zajištění odborného sběru zařízení na konci životnosti od koncového zákazníka bez poplatku, podporou znovuzískání a uskladnění, recyklace, regenerace či zneškodnění těchto látek odbornou osobou a proškolením servisních techniků pro používání chladiv s nízkým potenciálem oteplování.

PGRLF – Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa

shutterstock_88756531.jpg

Dotaci na investice do nákupu strojů a strojního zařízení mohou získat podnikatelé, jejichž podporovaná investice povede zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti. Cílem Programu podpory školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství.

PGRLF – Zpracovatel dřeva – Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny

wood-835905__340

Dotaci na zpřístupnění nákupu techniky nebo technologií pro dřevozpracující provozovny, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby mohou získat podnikatelé, jejichž investice povede ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů.

PGRLF – Lesní hospodář – Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

les

Dotaci na část úroků z úvěru na nákup  strojního zařízení a mechanizačních prostředků pro hospodaření v lesích mohou získat podnikatelé zabývající se vymezeným druhem činností, případně svazky obcí. Podporovaná investice vede zejména ke snížení nákladů, úspoře pohonných hmot, zvýšení efektivnosti či ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření. Cílem programu podpory nákupu techniky pro hospodaření v lesích je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství.

MŠMT Státní podpora sportu – Program X Projekty pro sportování veřejnosti

shutterstock_155351414.jpg

Podpora jednorázových akcí, kampaní a testování výkonnostní úrovně a ověřování fyzické zdatnosti.

MŠMT Státní podpora sportu – Program IX Organizace školního sportu

shutterstock_96303500.jpg

Podpora organizace školního a univerzitního sportu včetně účasti na mezinárodních akcích.

MŠMT Státní podpora sportu na období roku 2019 MŮJ KLUB

shutterstock_113484865.jpg

Cílem tohoto programu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a vytvářet podmínky pro jejich pohybové aktivity bez rozdílu talentu, genderu, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované a neorganizované sportovce prostřednictvím sportovních organizací, zapsaných spolků.

MŠMT Státní podpora sportu – Program VII Zdravotně postižení sportovci

shutterstock_150366119.jpg

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí, ale i krajských, regionálních článků organizační struktury spolků v oblasti zdravotně handicapovaných sportovců.

MŠMT Státní podpora sportu – Program VI Významné sportovní akce

shutterstock_79019158.jpg

Dotace na podporu významných sportovních akcí pořádaných v ČR s ohledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky a zároveň propagace České republiky včetně jednotlivých regionů.