Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji

shutterstock_155219123.jpg

Výzva podporuje bezpříspěvkové dárcovství krve (BDK) na území Jihočeského kraje formou spolufinancování programů a projektů oblastních spolků ČČK. Cílem programu je vytvořit stabilní základnu dobrovolných dárců krve v Jihočeském kraji, zvýšit informovanost veřejnosti o BDK pořádáním náborových akcí a distribucí propagačních materiálů. Dílčím úkolem je i zajistit důstojnost slavnostního vyhodnocování BDK a prostřednictvím drobných věcných dárků poděkovat vícenásobným bezpříspěvkovým dárcům krve v Jihočeském kraji.

Podpora práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji

shutterstock_154904891.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje v souladu se schválenými konkrétními opatřeními, které jsou obsaženy ve strategických dokumentech Jihočeského kraje.

Jihočeský kraj – Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením

socialni zaclenovani

Cílem programu je rozvoj činností a aktivit, které zajistí pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám znevýhodněným nebo ohroženým sociálním vyloučením. Realizovaná podpora jim umožní se zapojit do aktivního ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti prostřednictvím dvou opatření: 1. Podpora fakultativních služeb a podpůrných aktivit osobám a rodinám v dlouhodobé nebo akutní sociální krizi, 2. Podpora komplexních programů pro azylanty.

Jihočeský kraj – Podpora organizace regionálních výstav hospodářských zvířat

V rámci dotačního programu Rozvoje venkova a krajiny byla vyhlášena výzva na podporu organizací regionálních výstav hospodářských zvířat. Cílem je podpora právnických osob v Jihočeském kraji, které v rámci své činnosti organizují realizaci regionálních výstav hospodářských zvířat (např. skotu, prasat, ovcí a koz). Podpora je poskytována na pronájmy plochy pro vystavované exempláře a na výdaje na organizační náklady zajištěné dodavatelským způsobem.

Město Frýdek-Místek Podpora aktivit vedoucí ke zlepšení životního prostředí pro rok 2016

zivotni prostredi

Statutární město Frýdek-Místek vyhlásilo dotační program na podporu aktivit vedoucí ke zlepšení životního prostředí formou snížení produkce znečisťujících látek, úspory energie, rozvoje aktivit subjektů (např. neziskových organizací) v oblasti životního prostředí a podpory programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

DP Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení v Jihočeském kraji

bus station

Jihočeský kraj vyhlásil výzvu týkající se podpory výstavy a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení. Základní podmínkou pro kvalitní integraci veřejné osobní regionální dopravy je nutnost poskytovat kvalitní služby, mezi něž patří i kvalitní nástupiště pro cestující osoby včetně možnosti nástupu a přepravy tělesně postižených osob. Dotační program podporuje výstavbu a modernizaci stávajících autobusových zastávek vnitrostátní veřejné linkové dopravy a netýká se zastávek MHD.

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze – Granty pro kulturní a neziskové organizace

usa

Velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze vyhlásilo výzvu v programu Malých grantů na podporu uměleckých a kulturních počinů, projektů neziskových organizací (NGO) a vzdělávacích projektů, jejichž cílem je propagovat a prohlubovat porozumění a docenění americké kultury a praxi v neziskovém sektoru v České republice.

OP Životní prostředí – 121. výzva – Energetické úspory SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

energeticke uspory

Cílem jednokolové výzvy OP Životní prostředí je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Vyšetření moru včelího plodu v Kraji Vysočina

včela

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu na prevenci moru včelího plodu – závažného onemocnění včelstev. Preventivní opatření bude probíhat formou vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli Státním veterinárním ústavem Jihlava.

MŽP Národní program Životní prostředí – Voda

Zlepsovani kvality vody

Cílem výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů, jejichž záměrem je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo. Mezi podporované aktivity patří budování a modernizace čistíren odpadních vod, kanalizací, úpraven vody, přivaděčů a rozvodových sítí pitné vody.