Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

shutterstock_155145920.jpg

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

MK ČR – Česká knihovna

shutterstock_154681289.jpg

Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působcích na území města Kolína

sp-5

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působících na území města Kolína nebo ve prospěch občanů města Kolína.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko – Glacensis – Prioritní osa 4 – zjednodušené vykazování výdajů v.2

shutterstock_145958450.jpg

Dotace je určena na aktivity v PO4, které spadají do seznamu a kategorií aktivit vykazovaných zjednodušenou metodou vykazování výdajů a jsou určené pro úzkou cílovou skupinu, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob.

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024

laboratory-2815641_960_720

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Praha 6 – Dotační program na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru

images

Cílem Památkové dotace Městské části Praha 6 je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů.

Státní fond kinematografie – Distribuce filmu

351844-top_foto1-rqi5g

Cílem této výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce.

SZIF – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů PRV M15

dc09a68dfe7e245087660b2a89e065d7

Dotace na zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS) a na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin (Genofond).

OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury

shutterstock_155419280.jpg

Finanční podpora je určena na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí, výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů.

Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit

Happy-Family2

Dotační program je určen k podpoře aktivit zaměřených na rodiny a provozovaných v mateřských a rodinných centrech.