Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji

shutterstock_149825354.jpg

Dotace na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, bude zabezpečena podpora naplňování cílů Koncepce, podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni.

Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji

shutterstock_154646885.jpg

Dotace je poskytována na realizaci projektů, které souvisejí s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET.

Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost v Moravskoslezském kraji

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. Důvodem podpory je získat kvalifikované lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, potřebné pro zajištění primární péče pro obyvatele kraje.

Interreg CENTRAL EUROPE

shutterstock_152474342.jpg

Interreg CENTRAL EUROPE je program nadnárodní spolupráce financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci cíle evropské územní spolupráce politiky soudržnosti. Program podporuje vysoce integrovaná partnerství, která zahrnují a reprezentují různé úrovně vlády a správy, zahrnující orgány veřejného i soukromého sektoru a různé oblasti politiky. Prostřednictvím těchto partnerství jsou projekty nadnárodní spolupráce schopny vyvíjet, připravovat a realizovat společná řešení společných problémů a výzev.

MMR – Výzva k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje programové období 2021 – 2027

stažený soubor

Jedná se o dotace na realizaci projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Integrované strategie mohou být širšího zaměření, financovány z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.

Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy

church-organ-650869_640

Dotace na podporu projektů obnovy kulturních památek nebo významných městských staveb nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo významné městské stavby.

Město Karlovy Vary – Dotace na rozvoj lázeňství a cestovního ruchu

shutterstock_157339835.jpg

Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lázeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary formou výzkumné, propagační a informační činnosti.

Město Karlovy Vary – Dotace na obnovu památek a památkově hodnotných objektů

nepomucky

Dotace jsou určeny na obnovu, zachování a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacházejících se na území města Karlovy Vary. Poskytnutí příspěvku je vázáno finanční spoluúčastí vlastníka dané památky či objektu.

Město Karlovy Vary – Dotace na podporu kulturních aktivit

obr (2)

Dotace jsou určeny na pořádání kulturních akcí konaných v Karlových Varech a na činnost subjektů působících v Karlových Varech. Žádosti o dotace budou poskytovatelem rozděleny do dvou podoblastí, přičemž každá z podoblastí bude mít předem přidělen finanční limit.

Město Karlovy Vary – Dotace do oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence

imagesFYS5VRG5

Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora fyzických a právnických osob, které vyvíjí činnost zaměřenou na potlačování kriminálních a negativních sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města Karlovy Vary.