Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

shutterstock_132261101.jpg

Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. Do dotačního území v rámci České republiky spadá Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.

Karlovarský kraj – Podpora sportovní reprezentace kraje

shutterstock_107814275.jpg

Dotace na podporu účasti talentovaných sportovců a sportovních výběrů mládeže a reprezentace z Karlovarského kraje na významných národních a mezinárodních sportovních akcích.

Karlovarský kraj – Podpora sportovních aktivit – sportovní akce

tennis

Dotace je určena pro subjekty zaměřené na oblast sportu, které pořádají sportovní akce neziskového charakteru na území Karlovarského kraje. Cílem výzvy je rozvoj sportu pro všechny a příprava sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů. Dotace se poskytuje jednorázově na realizaci projektů v příslušném kalendářním roce.

Vláda ČR – Protidrogová politika

shutterstock_155219123.jpg

Dotace je určena na preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb. Současně je podpora zaměřena na informační aktivity včetně aktivit propagujících činnost služeb, projekty na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí.

ČRA Nastavení strategie pro zlepšení kvality zdravotní péče v Gruzii

shutterstock_154772753.jpg

Dotace je určena nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům, a to na realizaci projektů v oblasti zdravotní péče v Gruzii. Od realizátora projektu se očekává aktivní zapojení českého Ministerstva zdravotnictví zejména odboru Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR do samotné realizace projektu.

Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží

Finanční podpora je určena školám a školským zařízením na území Karlovarského kraje, a to na pořádání školních soutěží. Cílem výzvy je všestranný rozvoj dovedností a talentu dětí, žáků a studentů. Dotaci lze obdržet až ve výši 20 tis. Kč.

Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji

shutterstock_101192473.jpg

Dotace je určena pro akreditované zařízení, a to na podporu zvýšení počtu všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na území Karlovarského kraje, cestou jejich vzdělávání přímo v tomto kraji a s následnou vazbou na min. 2letou práci těchto nových lékařů v Karlovarském kraji.

Karlovarský kraj – Podpora volnočasových aktivit mládeže – akce

shutterstock_154454747.jpg

Dotační program je určen pro fyzické i právnické osoby, které provozují činnost v oblasti volnočasových aktivit a sportu pro děti a mládež. Finanční podpora bude poskytnuta na pořádání akcí v rámci těchto činností na území Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj – Podpora volnočasových aktivit mládeže – pravidelná činnost

shutterstock_155208767.jpg

Dotační program je určen na rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže na území Karlovarského kraje. Jedná se o podporu organizací, které jsou zaměřeny na tuto činnost. Dotace se poskytuje jednorázově na realizaci projektů v příslušném kalendářním roce.

OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury

shutterstock_155419280.jpg

Finanční podpora je určena pro podniky akvakultury, popřípadě pro rybářské svazky či spolky. Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.