Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Fond pomoci – podpora charitativní činnosti neziskových organizací

Winter semester starts at Leipzig University

Dotace na pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami, na podporu institucí, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy mohou získat neziskové a příspěvkové organizace zaregistrované v České republice a působící v České republice. Příspěvkové organizace musí doložit 50% financování daného projektu z vlastních zdrojů.

Státní fond kultury ČR

shutterstock_115264639.jpg

Dotace na umělecká hodnotná díla, periodické a neperiodické publikace, na udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činnost, na festivaly a přehlídky, na propagaci české kultury v zahraničí, na podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu mohou získat právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Podpora překladu české literatury

shutterstock_127820870.jpg

Dotace na podporu vydávání překladů původní české literatury (poezie, próza, drama, eseje, komiksy a dětská literatura) v zahraničí mohou získat zahraniční nakladatelství.

Poskytování darů v oblasti údržby veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina

shutterstock_148456595.jpg

Dar na úhradu nákladů na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích ve stanoveném rozsahu, tj. sečení pruhu travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou silnic II. a III. tříd, v šíři do 1 metru, v průjezdních úsecích obcí, mohou získat obce na území Kraje Vysočina.

Plzeňské podnikatelské vouchery 2017

spoluprace

Dotace na nákup služeb od výzkumných organizací z regionu mohou získat malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji. Cílem je posílit jejich rozvoj a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Podpora kinodistribuce českých filmů

vyzkum a vyvoj

Dotace na distribuci kinematografického díla mohou získat fyzické i právnické osoby. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 2 000 000 Kč.

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

bike-775799__340

Dotace na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.

MK – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

integrovany regionalni operacni program

Dotace na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Nadace Jedličkova ústavu v 1. pololetí 2016

invalidnivozik

Dotaci na projekty ve prospěch občanů se zdravotním postižením mohou získat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby poskytující zdravotnické, sociální nebo vzdělávací služby a příspěvkové organizace.

Dotační program města Česká Lípa v sociální oblasti 2015

shutterstock_156422672.jpg

Dotaci na účely související s činností v oblasti sociálních služeb a aktivit vedoucích k zamezení nebo snížení sociálního vyloučení rodin a jednotlivců, na podporu služeb souvisejících s paliativní péčí, na protidrogové služby a programy, dále na aktivity vedoucí k integraci seniorů, zdravotně postižených, národnostních a etnických menšin, rodin a osob ohrožených sociálním vyloučením mohou získat právnické a fyzické osoby, nestátní organizace, spolky a sdružení. Celková alokace finančních prostředku tohoto programu je 1 880 000 Kč.