Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Jihočeský kraj – Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji

shutterstock_105337607.jpg

Dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro vytápění rodinných domů za nové, ekologičtější způsoby vytápění a na drobná opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti vytápěných objektů, mohou získat obyvatelé Jihočeského kraje.  

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024

shutterstock_156894776.jpg

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Město Louny – Program pro poskytnutí dotací z finančních prostředků komise školské – Financování zájmové činnosti v oblasti školství

shutterstock_156832877.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu města je podpora činnosti v oblasti školství a rozvoje zájmové mimoškolní činnosti.

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji

shutterstock_156693107.jpg

Cílem programu je rozvoj podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji prostřednictvím stimulace k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatně výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu.

Program na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče v Kraji Vysočina

hand-2906458_960_720

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit provoz středisek domácí hospicové/paliativní péče na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zajištění co nejvyšší možné míry dostupnosti těchto sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Město Louny – Program pro poskytnutí dotací z finančních prostředků komise pro životní prostředí RM – Poskytování dotací na projekty v oblasti životního prostředí

Dotace na podporu projektů v oblasti životního prostředí (tzn. ekologická výchova, ochrana životního prostředí a osvěta v této oblasti).

Město Louny – Podpora investic a oprav v oblasti sportu

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na lepšení podmínek pro výkon a provozování činností sportovních organizací, sportovišť a sportovních zařízení.

Město Louny – Podpora prorodinné politiky, mezigenerační soužití

shutterstock_155351414.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu města je podpora aktivit v oblasti, které se zaměřují na rodiny s dětmi.

Město Louny – Podpora činnosti a projektů v oblasti zdravotních služeb

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti zdravotnictví

Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích

shutterstock_49233355.jpg

Dotace jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků.