Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuality Města, obce, kraje

MAS ORLICKO – IROP – Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.

shutterstock_153412091.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MMR Podpora revitalizace území pro podprogram – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

shutterstock_143557168.jpg

Dotace na podporu demolic budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Moravskoslezský kraj, jako poskytovatel dotace, vyhlásil Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014. Příjem žádostí je do 3. 1. 2014 a realizace musí probíhat na území Moravskoslezského kraje. 

Dotace na rekonstrukce silnic ve středočeském kraji

Ve středočeském kraji je vypsaná výzva, ve které je možné získat dotace na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Dotace bude zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jež vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadregionální komunikační síť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podpořeny budou rovněž aktivity, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí.

Program podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách

Záměrem Programu podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách je finanční podpora příspěvkových organizací Jihomoravského kraje vykonávajících činnost škol zaměřená na zvýšení motivace škol k aktivnímu zapojení do Programu celoživotního učení EU a získávání finančních prostředků z fondů EU na spolupráci s partnery v zahraničí.

Zásady Ministertsva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Finanční prostředky jsou a uvolňovány Ministerstvem kultury buď přímo pod § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nebo jako účelově vázané dotace poskytované krajům a hlavnímu městu Praze, příp. obcím s rozšířenou působností na jejich žádost do jejich rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech. Kraje, hlavní město Praha a obce s rozšířenou působností a obce poskytují podle těchto Zásad jednotlivé finanční prostředky vlastníkům kulturních památek v souladu se zákonem o státní památkové péči a vyhláškou vydanou k jeho provedení. Příspěvky z rezervy Programu poskytuje pouze Ministerstvo kultury.

Dotační program na podporu ochrany přírody a krajiny v Libereckém kraji

V Libereckém kraji mohou obce, neziskové organizace, fyzické a právnické osoby žádat o dotaci v podprogramu na podporu ochrany přírody a krajiny. V tomto programu je cílem péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami.

Komunitární program LIFE – Výzva na podporu integrovaných projektů

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Jeho hlavním cílem je prosadit změny ve vývoji a realizaci politik prostřednictvím poskytování a rozšiřování osvědčených postupů pro dosažení environmentálních a klimatických cílů. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Zahrnuje čtyři typy projektů: tradiční projekty, integrované projekty, technickou asistenci pro integrované projekty a přípravné projekty.

Dotační program Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program “ Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou“, jehož účelem je finanční pomoc při obnově základních funkcí v území kraje se zvláštním zřetelem na obnovu základních funkcí zajišťovaných obcemi na území kraje v rámci řádného výkonu veřejné správy.

Komunitární program LIFE – Výzva pro předkládání tradičních projektů

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Každý Podprogram se dále člení na tři pilíře. Program LIFE ve zvýšené míře sdružuje zdroje a odborné zkušenosti, poskytuje platformu pro přípravu a výměnu osvědčených postupů a znalostí pro zlepšení stavu v prioritních oblastech daných Evropskou unií.