Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuality Města, obce, kraje

Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Moravskoslezský kraj, jako poskytovatel dotace, vyhlásil Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014. Příjem žádostí je do 3. 1. 2014 a realizace musí probíhat na území Moravskoslezského kraje. 

Dotace na rekonstrukce silnic ve středočeském kraji

Ve středočeském kraji je vypsaná výzva, ve které je možné získat dotace na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Dotace bude zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jež vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadregionální komunikační síť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podpořeny budou rovněž aktivity, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí.

Program podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách

Záměrem Programu podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách je finanční podpora příspěvkových organizací Jihomoravského kraje vykonávajících činnost škol zaměřená na zvýšení motivace škol k aktivnímu zapojení do Programu celoživotního učení EU a získávání finančních prostředků z fondů EU na spolupráci s partnery v zahraničí.

Zásady Ministertsva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Finanční prostředky jsou a uvolňovány Ministerstvem kultury buď přímo pod § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nebo jako účelově vázané dotace poskytované krajům a hlavnímu městu Praze, příp. obcím s rozšířenou působností na jejich žádost do jejich rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech. Kraje, hlavní město Praha a obce s rozšířenou působností a obce poskytují podle těchto Zásad jednotlivé finanční prostředky vlastníkům kulturních památek v souladu se zákonem o státní památkové péči a vyhláškou vydanou k jeho provedení. Příspěvky z rezervy Programu poskytuje pouze Ministerstvo kultury.

Dotační program na podporu ochrany přírody a krajiny v Libereckém kraji

V Libereckém kraji mohou obce, neziskové organizace, fyzické a právnické osoby žádat o dotaci v podprogramu na podporu ochrany přírody a krajiny. V tomto programu je cílem péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami.

Komunitární program LIFE – Výzva na podporu integrovaných projektů

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Jeho hlavním cílem je prosadit změny ve vývoji a realizaci politik prostřednictvím poskytování a rozšiřování osvědčených postupů pro dosažení environmentálních a klimatických cílů. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Zahrnuje čtyři typy projektů: tradiční projekty, integrované projekty, technickou asistenci pro integrované projekty a přípravné projekty.

Dotační program Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program “ Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou“, jehož účelem je finanční pomoc při obnově základních funkcí v území kraje se zvláštním zřetelem na obnovu základních funkcí zajišťovaných obcemi na území kraje v rámci řádného výkonu veřejné správy.

Komunitární program LIFE – Výzva pro předkládání tradičních projektů

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Každý Podprogram se dále člení na tři pilíře. Program LIFE ve zvýšené míře sdružuje zdroje a odborné zkušenosti, poskytuje platformu pro přípravu a výměnu osvědčených postupů a znalostí pro zlepšení stavu v prioritních oblastech daných Evropskou unií.

RFCS – Výzkumný fond pro uhlí a ocel

Program Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel, RFCS) podporuje inovativní výzkum technologií v oblasti uhlí a oceli. Jedná se o koncept, který doplňuje unijní rámcové programy pro výzkum a inovace a poskytuje finanční podporu vysoce kvalitním výzkumným projektům. Pokrývá zvláště základní výrobní procesy, nové výrobky a aplikace, kontrolu kvality, využití a převod zdrojů, bezpečnost při práci, ochranu životního prostředí snižováním emisí při spalování uhlí a při výrobě oceli a sociální problematiku. Dlouhodobá strategie programu vychází z priorit definovanými třemi Evropskými technologickými platformami:

  1. ETP pro ocel. 
  2. ETP pro elektrárny na pevná paliva s nulovými emisemi.
  3. ETP pro udržitelné nerostné suroviny.

CEF – nástroj pro propojení Evropy

Program CEF (Connecting Europe Facility) umožní přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací. Projekty by měly zapadnout do plánovaných dopravních a energetických koridorů. Cílem programu je přispívat k inteligentnímu, udržitelnému růstu podporujícímu začlenění budováním moderních a vysoce výkonných transevropských sítí. To by mělo přinést zlepšení konkurenceschopnosti EU na světovém trhu a hospodářskou, sociální a územní soudržnost v rámci vnitřního trhu, a vytvořit prostředí více podporující soukromé, veřejné či veřejno-soukromé investice. Celková alokace programu CEF v programovacím období 2014-2020 činí 33,25 miliardy EUR.