Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuality Města, obce, kraje

Dotace města Brna – Program – Volnočasové aktivity dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace na zajištění pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže, víkendových a prázdninových pobytů, jednorázových akcí a mezinárodních výměn, zajištění činnosti organizací dětí a mládeže, materiálního vybavení, provozu a údržby kluboven, areálů   a základen.

Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

ruins-2193246__340

Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí.

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji

shutterstock_150366119.jpg

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2021 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí), (dále též „vrcholové sportovní kluby“), jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

Dotace hl. m. Prahy v oblasti památkové péče – Program pro vlastníky památkově významných objektů

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na stavební a restaurátorské práce neinvestiční povahy, související přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů mohou získat vlastníci památkově významných objektů.

Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Moravskoslezský kraj, jako poskytovatel dotace, vyhlásil Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014. Příjem žádostí je do 3. 1. 2014 a realizace musí probíhat na území Moravskoslezského kraje. 

Dotace na rekonstrukce silnic ve středočeském kraji

Ve středočeském kraji je vypsaná výzva, ve které je možné získat dotace na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Dotace bude zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jež vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadregionální komunikační síť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podpořeny budou rovněž aktivity, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí.

Program podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách

Záměrem Programu podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách je finanční podpora příspěvkových organizací Jihomoravského kraje vykonávajících činnost škol zaměřená na zvýšení motivace škol k aktivnímu zapojení do Programu celoživotního učení EU a získávání finančních prostředků z fondů EU na spolupráci s partnery v zahraničí.

Komunitární program LIFE – Výzva na podporu integrovaných projektů

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Jeho hlavním cílem je prosadit změny ve vývoji a realizaci politik prostřednictvím poskytování a rozšiřování osvědčených postupů pro dosažení environmentálních a klimatických cílů. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Zahrnuje čtyři typy projektů: tradiční projekty, integrované projekty, technickou asistenci pro integrované projekty a přípravné projekty.

Dotační program Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program “ Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou“, jehož účelem je finanční pomoc při obnově základních funkcí v území kraje se zvláštním zřetelem na obnovu základních funkcí zajišťovaných obcemi na území kraje v rámci řádného výkonu veřejné správy.

Komunitární program LIFE – Výzva pro předkládání tradičních projektů

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Každý Podprogram se dále člení na tři pilíře. Program LIFE ve zvýšené míře sdružuje zdroje a odborné zkušenosti, poskytuje platformu pro přípravu a výměnu osvědčených postupů a znalostí pro zlepšení stavu v prioritních oblastech daných Evropskou unií.