Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuality Neziskové organizace

Rychlé granty a překlenovací pomoc pro neziskové organizace

Podpora neziskových organizací v podobě schválených grantů nemusí být vždy řešením pro uskutečnění daných projektů. Granty jsou často vyplácené po ukončení určité fáze projektu nebo dokonce na jeho konci a neziskové organizace se potýkají s problémem předfinancování svých činností. Druhým problémem je potřeba řešení aktuálně vzniklých problémů, v co nejkratší době.

Dotační možnosti Ostravsko

Nadace Landek  vznikla v červenci 1994 z iniciativy Klubu přátel Hornického muzea, OKD – Dolu Odra o.z. v Ostravě a Městského obvodu v Ostravě – Petřkovicích. Již v roce 1995 podpořila první projekty Hornického muzea OKD a její nadační příspěvky pomáhaly i činnosti Klubu přátel Hornického muzea.  Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města výběrové řízení pro poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014.

Program podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách

Záměrem Programu podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách je finanční podpora příspěvkových organizací Jihomoravského kraje vykonávajících činnost škol zaměřená na zvýšení motivace škol k aktivnímu zapojení do Programu celoživotního učení EU a získávání finančních prostředků z fondů EU na spolupráci s partnery v zahraničí.

Podnikatelské vzdělávání na mezinárodní úrovni

Mezinárodní program vypisuje novou výzvu pro vzdělávání malých a středních podniků. Jelikož malé a střední podniky hrají klíčovou úlohu při dosahování cílů ve strategii Evropa 2020. Vzhledem k tomu, že jsou považovány za hlavní hnací sílu růstu a tvorba pracovních míst a jejich konkurenceschopnost je ovlivněna omezeným využitím mezinárodních příležitostí a inovační vyhlídky na jednotném trhu i mimo něj.

Komunitární program LIFE – Výzva na podporu integrovaných projektů

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Jeho hlavním cílem je prosadit změny ve vývoji a realizaci politik prostřednictvím poskytování a rozšiřování osvědčených postupů pro dosažení environmentálních a klimatických cílů. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Zahrnuje čtyři typy projektů: tradiční projekty, integrované projekty, technickou asistenci pro integrované projekty a přípravné projekty.

Horizont 2020: Výzva k předkládání návrhů na projekty a granty na provozní náklady pro rok 2014

V rámci 3. akčního programu Evropské Unie nabízí tato výzva možnosti na financování některých provozních nákladů pro nevládní organizace. Účelem této výzvy je poskytování finančních prostředků na podporu fungování subjektů a jejich klíčových aktivit.

Komunitární program LIFE – Výzva pro předkládání tradičních projektů

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Každý Podprogram se dále člení na tři pilíře. Program LIFE ve zvýšené míře sdružuje zdroje a odborné zkušenosti, poskytuje platformu pro přípravu a výměnu osvědčených postupů a znalostí pro zlepšení stavu v prioritních oblastech daných Evropskou unií.

Vzdělávací cyklus – Průvodce 2014/2015 z Nadace Via

Vzdělávací cyklus Průvodce je určen místním neziskovým organizacím, neformálním skupinám a aktivním jednotlivcům, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zlepšení kulturního, společenského nebo životního prostředí v jejich okolí.

RFCS – Výzkumný fond pro uhlí a ocel

Program Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel, RFCS) podporuje inovativní výzkum technologií v oblasti uhlí a oceli. Jedná se o koncept, který doplňuje unijní rámcové programy pro výzkum a inovace a poskytuje finanční podporu vysoce kvalitním výzkumným projektům. Pokrývá zvláště základní výrobní procesy, nové výrobky a aplikace, kontrolu kvality, využití a převod zdrojů, bezpečnost při práci, ochranu životního prostředí snižováním emisí při spalování uhlí a při výrobě oceli a sociální problematiku. Dlouhodobá strategie programu vychází z priorit definovanými třemi Evropskými technologickými platformami:

  1. ETP pro ocel. 
  2. ETP pro elektrárny na pevná paliva s nulovými emisemi.
  3. ETP pro udržitelné nerostné suroviny.

LIFE – program pro životní prostředí a oblast klimatu

Program LIFE je jedním z hlavních nástrojů pro financování politik EU v oblasti životního prostředí. Program má napomoci k tomu, aby do roku 2020 až 12 % všech regionů nakládalo s odpady adekvátním způsobem, až o 10 % více obyvatel EU mělo prospěch z lepší kvality ovzduší, aby došlo k posílení adaptačních opatření na změnu klimatu a zavádění nových inovativních technologií, sdílení dovedností a šíření osvědčených metod. Celková alokace pro období 2014-2020 dosahuje 3,456 miliardy EUR.