Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuality Školy

OP PPR Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

shutterstock_149838989.jpg

Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení mateřských, základních a středních škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vztahu k potřebám trhu práce.

Podpora institucionálního partnerství mezi východní Evropou a Švýcarskem

Schéma Institucionálního partnerství má přispět ke strukturálnímu rozvoji a modernizaci výzkumu a školení institucí východní Evropy. Příspěvky jsou určeny k navázání střednědobých až dlouhodobých partnerství mezi výzkumnými institucemi východní Evropy a Švýcarska. Švýcarská strana je odpovědná za celkovou koordinaci partnerství.

Program podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách

Záměrem Programu podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách je finanční podpora příspěvkových organizací Jihomoravského kraje vykonávajících činnost škol zaměřená na zvýšení motivace škol k aktivnímu zapojení do Programu celoživotního učení EU a získávání finančních prostředků z fondů EU na spolupráci s partnery v zahraničí.

RFCS – Výzkumný fond pro uhlí a ocel

Program Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel, RFCS) podporuje inovativní výzkum technologií v oblasti uhlí a oceli. Jedná se o koncept, který doplňuje unijní rámcové programy pro výzkum a inovace a poskytuje finanční podporu vysoce kvalitním výzkumným projektům. Pokrývá zvláště základní výrobní procesy, nové výrobky a aplikace, kontrolu kvality, využití a převod zdrojů, bezpečnost při práci, ochranu životního prostředí snižováním emisí při spalování uhlí a při výrobě oceli a sociální problematiku. Dlouhodobá strategie programu vychází z priorit definovanými třemi Evropskými technologickými platformami:

  1. ETP pro ocel. 
  2. ETP pro elektrárny na pevná paliva s nulovými emisemi.
  3. ETP pro udržitelné nerostné suroviny.

EUREKA – evropská spolupráce v oblasti orientovaného průmyslového výzkumu a vývoje

EUREKA je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1985 na podporu tržně orientovaného výzkumu, vývoje a inovací napříč všemi technologickými sektory. Rámcově mohou být projekty směřovány  do těchto oblastí: elektronika a informační technologie, nové materiály, životní prostředí, biotechnologie a medicínské technologie, robotika a automatizace, energetika, doprava, fotonika a lasery, zemědělství a potraviny, měření a normy. Projekty EUREKA mají výhradně civilní charakter a jsou zaměřeny na oblast soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové, inovované špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se na světovém trhu.

EASI – program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

Program podporuje členské státy EU v implementaci sociálních reforem na všech úrovních. Zaměřuje se zejména na zaměstnanost, sociální ochranu zaměstnanců, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšování pracovních podmínek. Tento program integruje a rozšiřuje programy Progress, EURES a nástroj mikrofinancování Progress.

COST – Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu

Program COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), mezivládní rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu, umožňuje koordinaci projektů financovaných z národních zdrojů na evropské úrovni. Administrativní řízení programu provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

MŠMT – Vzdělávání pedagogických pracovníků

Připravili jsme pro vás článek se souhrnem informací k výzvě MŠMT 2014 – Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky. Žádosti o příspěvek lze podávat do 21.6. 2014. Výzva je určena pro všechny veřejné vysoké školy, které  musí mít akreditovaný alespoň jeden studijní program ve skupině „pedagogika, učitelství a sociální péče“, tedy jehož kód KKOV začíná dvojčíslím „75″ s vyloučením studijních programů 7502 a 7508 zaměřených na sociální práci a sociální péči v němž je k 1. květnu 2014 zapsán alespoň jeden student, který nemá studium přerušeno. Celková výše finanční podpory na projekt je 50 000 000 Kč. Výši příspěvků pro jednotlivé univerzity najdete zde.

Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzvalo k předkládání žádostí o finanční příspěvky pro základní školy, střední školy a školské zařízení. Tyto příspěvky slouží na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Hlavním cílem programu je zajištění zlepšování vzdělávacích služeb pro žáky základních a středních škol, které jsou poskytovány právnickou osobou, vykonávající činnost základní nebo střední školy. Právnická osoba musí být zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. V programu, ve kterém lze čerpat finanční příspěvky z celkově alokovaných prostředků o hodnotě 50 milionů Kč, budou příspěvky poskytovány pro rok 2014. Vyúčtování finančních příspěvků proběhne z kraje roku 2015.

Obnova objektů škol a školských zařízení

Třicátá čtvrtá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Oprávněným žadatelem je kraj, obce nebo školy a školská zařízení. Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. Příjem žádostí potrvá do 18. 7. 2014