Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuality

Prezentace projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“ v publikaci vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje

publikace_140

Prezentace našeho projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“ byla otištěna v publikaci PROJEKTY Z GLOBÁLNÍHO GRANTU V OBLASTI PODPORY 3.2 OP VK V JIHOMORAVSKÉM KRAJI s vybranými příklady dobré praxe úspěšně realizovaných projektů. Publikaci vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací při příležitosti ukončování globálního grantu OP VK v oblasti podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji“.

Zaměstnanost o.s. dokončilo měření pracovní schopnosti u lékařů a zdravotnického personálu metodou WAI

V rámci realizace klíčové aktivity KA02 – „Pilotní ověření a realizace vzdělávacích aktivit pro cílové skupinyprojektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“ bylo provedeno měření pracovní schopnosti u zaměstnanců z kategorie zdravotnického personálu ve věku nad 50 let. Měření pracovní schopnosti bylo realizováno pomocí dotazníku Work Ability Index. Je to u nás nová, ve světě dlouhodobě uznávaná a využívaná metoda, vyvinutá Finským institutem pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách, který se problematikou stárnutí populace zabývá již více než 30 let. Dotazník Work Ability Index je pro ČR uvolněn pro nekomerční využití v rámci licenční smlouvy mezi  AIVD ČR o.s. a Finským institutem pracovního zdraví.

Rychlé granty a překlenovací pomoc pro neziskové organizace

Podpora neziskových organizací v podobě schválených grantů nemusí být vždy řešením pro uskutečnění daných projektů. Granty jsou často vyplácené po ukončení určité fáze projektu nebo dokonce na jeho konci a neziskové organizace se potýkají s problémem předfinancování svých činností. Druhým problémem je potřeba řešení aktuálně vzniklých problémů, v co nejkratší době.

Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Moravskoslezský kraj, jako poskytovatel dotace, vyhlásil Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014. Příjem žádostí je do 3. 1. 2014 a realizace musí probíhat na území Moravskoslezského kraje. 

Zaměstnanost o.s. dokončilo pilotní ověření kurzů projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“

Ve středu 26. listopadu 2014 dokončilo Zaměstnanost o.s. pilotní ověření vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny v rámci realizace klíčové aktivity 02 projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“. Bylo realizováno pilotního ověření vzdělávacích aktivit zaměřených na lektory dalšího vzdělávání – Kurz UDRŽITELNÝ ROZVOJ PRO LEKTORY SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT a zdravotnický personál – Kurz METODY UDRŽOVÁNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI U ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU. Tato klíčová bude pokračovat realizací vzdělávání v rámci e-learningového kurzu a měřením pracovní schopnosti pomocí dotazníku Work Ability Index u účastníků z řad zdravotnického personálu spadající do věkové kategorie 50+.

Cílem této části klíčové aktivity byla realizace pilotních běhů dvou vzdělávacích aktivit, realizace e-learningového kurzu včetně absolvování závěrečného testu, jeho vyhodnocení, zapracování připomínek a následná realizace vzdělávání pro cílovou skupinu.

OPVKProjekt VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0053 je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Účastníci vzdělávací aktivity pro zdravotnický personál spadající do věkové kategorie 50+ mají v rámci realizace této klíčové aktivity možnost změřit si svoji pracovní schopnost pomocí dotazníku Work Ability Index. Dotazník je pro ČR uvolněn pro nekomerční využití v rámci licenční smlouvy mezi  AIVD ČR o.s a Finským institutem pracovního zdraví. Měření bude provádět proškolený pracovní lékař. Získaná data budou statisticky vyhodnocena a bude zajištěna ochrana osobních údajů dle zákonných podmínek.

Podpora institucionálního partnerství mezi východní Evropou a Švýcarskem

Schéma Institucionálního partnerství má přispět ke strukturálnímu rozvoji a modernizaci výzkumu a školení institucí východní Evropy. Příspěvky jsou určeny k navázání střednědobých až dlouhodobých partnerství mezi výzkumnými institucemi východní Evropy a Švýcarska. Švýcarská strana je odpovědná za celkovou koordinaci partnerství.

Dotační možnosti Ostravsko

Nadace Landek  vznikla v červenci 1994 z iniciativy Klubu přátel Hornického muzea, OKD – Dolu Odra o.z. v Ostravě a Městského obvodu v Ostravě – Petřkovicích. Již v roce 1995 podpořila první projekty Hornického muzea OKD a její nadační příspěvky pomáhaly i činnosti Klubu přátel Hornického muzea.  Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města výběrové řízení pro poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014.

Zaměstnanost o.s. dokončilo první část realizace KA 02 – „Pilotní ověření a realizace vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny“ projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“

Ve středu 27. srpna dokončilo Zaměstnanost o.s. realizaci první části klíčové aktivity č. 2 – „Pilotní ověření a realizace vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny“. Ve dnech 25. 8., 26. 8. a 27. 8. 2014 proběhla druhá část pilotního ověření vzdělávacích aktivit zaměřených na lektory dalšího vzdělávání – Kurz UDRŽITELNÝ ROZVOJ PRO LEKTORY SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT.

Cílem této části klíčové aktivity byla realizace pilotních běhů dvou vzdělávacích aktivit

Dotace na rekonstrukce silnic ve středočeském kraji

Ve středočeském kraji je vypsaná výzva, ve které je možné získat dotace na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Dotace bude zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jež vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadregionální komunikační síť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podpořeny budou rovněž aktivity, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí.

Program podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách

Záměrem Programu podpory tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách je finanční podpora příspěvkových organizací Jihomoravského kraje vykonávajících činnost škol zaměřená na zvýšení motivace škol k aktivnímu zapojení do Programu celoživotního učení EU a získávání finančních prostředků z fondů EU na spolupráci s partnery v zahraničí.