Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP 2014-2020

IROP Výzva č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD

shutterstock_138495644.jpg-150x150

Dotace na vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

IROP Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI

shutterstock_109528268.jpg

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

IROP Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ

projektova_dokumentace

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

IROP Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD

shutterstock_149838989.jpg

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání, infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

IROP Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Ve výzvě bude podporována aktivita Technika pro IZS a Stanice IZS. V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Technika pro IZS“ a „Stanice IZS“.

IROP Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD

shutterstock_96303500.jpg

Dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

29. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.2-Sociální podnikání V

shutterstock_154538048.jpg

Dotace na vznik nových a rozšíření stávajících sociálních podniků na území plzeňské metropolitní oblasti.

5.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 1.2-Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší, realizace opatření na posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Území realizace je vymezené území dle Integrovaného plánu rozvoje území Zlín.

Město Plzeň – Výzva č. 27 – IROP – ITI Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II.

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o podporu. Jedná se o výzvu z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, cílící na nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.

14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV

shutterstock_153690974.jpg

Dotace na projekty deinstitucionalizace a rozvoj sociálních služeb a na rozvoj komunitních center s cílem transformovat pobytová zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.