Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP 2014-2020

IROP Výzva č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD

shutterstock_138495644.jpg-150x150

Dotace na vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

IROP Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI

shutterstock_109528268.jpg

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

IROP Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ

projektova_dokumentace

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

IROP Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD

shutterstock_149838989.jpg

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání, infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

IROP Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Ve výzvě bude podporována aktivita Technika pro IZS a Stanice IZS. V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Technika pro IZS“ a „Stanice IZS“.

IROP Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD

shutterstock_96303500.jpg

Dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

MAS-Partnerství Moštěnka – IROP- Podpora udržitelné a bezpečné dopravy

shutterstock_155351414.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

5.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 1.2-Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší, realizace opatření na posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Území realizace je vymezené území dle Integrovaného plánu rozvoje území Zlín.

Město Plzeň – Výzva č. 27 – IROP – ITI Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II.

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o podporu. Jedná se o výzvu z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, cílící na nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.

MAS Region Kunětické hory – IROP – Bezpečnost

images

Dotace na zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům a na posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.