Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP 2014-2020

MAS KJH – IROP – Infrastruktura vzdělávání II

třída

Dotace na podporu infrastruktury pro vzdělávání na základních školách (stavby, stavební úpravy, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben), přičemž na základě této podpory musí dojít ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

MAS Telčsko – IROP – Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko II.

shutterstock_149838989.jpg

Dotace má za cíl podpořit infrastrukturu pro předškolní vzdělávání, infrastrukturu škol a školských zařízení pro základní vzdělávání. Dále bude využita na stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti.

MAS Telčsko – IROP – Bezpečnost dopravy,terminály a parkovací systémy na území MAS Telčsko II

buildings-1838418__340

Dotace rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

78. výzva – ITI Pardubice – Nemotorová doprava – Cyklodoprava VII

cyclists-885609_960_720

Výzva má za úkol podpořit rozvoj cyklodopravy a to formou podpory rekonstrukcí, modernizací a výstavby komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

81. výzva – ITI Pardubice – Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VII

church-1978050__340

Cílem této finanční podpory je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.

77. výzva – ITI-Pardubice-SC 1.2 – Dopravní telematika

train-768502__180

Tato dotace má za účel podpořit projekt, který povede k zavedení nebo modernizaci dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.

MAS Bojkovska, z.s. – IROP – Bezpečná doprava

cyclists-885609_960_720

Dotace na zvyšování bezpečnosti dopravy – bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.

IROP Výzva č. 83 Sociální bydlení – integrované projekty ITI

real-estate-3297625__340

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

IROP Výzva č. 84 Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ

key-2323278__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

IROP Výzva č. 85 Sociální bydlení – integrované projekty CLLD

house-2368389_960_720

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.