Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Města, obce, kraje

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství v Pardubickém kraji

shutterstock_153095855

Dotaci na výstavbu a rekonstrukci (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod,  kanalizací a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

Podpora preventivních a léčebných projektů v Libereckém kraji

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu aktivit směřujících ke zlepšení zdravotního stavu a zvyšování kvality života obyvatelstva Libereckého kraje prostřednictvím projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu.

Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany v Libereckém kraji

shutterstock_114541285.jpg

Dotace na podporu realizace ozdravných a rekondičních pobytů uskutečněných v příslušném kalendářním roce pro zdravotně/tělesně postižené občany Libereckého kraje.

Nadace ČEZ – Oranžový přechod pro osvětlování přechodů

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžový přechod, které je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Dotační program vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje

Zlepsovani kvality vody

Dotace na podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou.

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

stažený soubor

Dotace na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu).

Středočeský Infrastrukturní fond

kids-1093758__340

Dotace na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a na obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Výzva kraje Vysočina v oblasti informačních a komunikačních technologií

shutterstock_154523360.jpg

Program je zaměřen na zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA).

Kraj Vysočina – Bezpečná silnice – Program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích

zvyseni konkurenceschopnosti v uzemi

Program Bezpečná silnice je zaměřen pro obce a města v Kraji Vysočina na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Nadace Partnerství – Podpora výsadby stromů

shutterstock_155695982.jpg

Dotace na podporu výsadby stromů, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v krajině. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.