Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Města, obce, kraje

Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

shutterstock_127969568.jpg

Dotace v rámci tohoto Programu Ministerstva kultury jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů. Finanční prostředky mohou získat organizace zřizované Ministerstvem a ostatní vlastníci kulturních památek.

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

shutterstock_155648078.jpg

HMP vyhlašuje grantový program pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby občanům HMP. 

Podpora vybraných služeb sociální prevence II v Karlovarském kraji

shutterstock_155648078.jpg

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

Městská část Praha 12 – Dotační řízení v oblasti sociální

shutterstock_65429458.jpg

Účelem poskytování dotací v oblasti sociální je podpora činností směřujících k zajištění, zkvalitnění a rozšíření nabídky v oblasti sociálních služeb na území městské části Praha 12.

Program obnovy venkova Jihočeského kraje

shutterstock_148456595.jpg

Dotace na hospodářský rozvoj obcí, stavební obnova obytných a hospodářských objektů, obnova a výstavba občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, péče o krajinu a veřejné prostranství.

Podpora tělovýchovných aktivit ve městě Plzni

shutterstock_107814275.jpg

Cílem dotačního programu je podpora tělovýchovných a pohybových aktivit ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.

MZe ČR – Dotační program 129 283 Odstranění havarijních situacích na rybnících a vodních nádrží

shutterstock_155485934.jpg

Dotace na rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, kdy došlo k ohrožení bezpečnosti vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací, nebo povodní mohou získat podnikatel v zemědělské prvovýrobě, který na rybníku provozuje chov a lov ryb.

Národní rozvojový program mobility pro všechny – II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras

shutterstock_133855310.jpg

Vládní výbor pro zdravotně postižené vyhlásil druhé kolo předkládání žádostí národního rozvojového programu mobility pro všechny, aby vytvořil ucelené bezbariérové trasy, jež by zajistily svobodný a bezpečný pohyb všem obyvatelům a návštěvníkům dané lokality.

Dotační program – Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj

dlane

Dotace na podporu poskytování základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji.