Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Města, obce, kraje

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství v Pardubickém kraji

shutterstock_153095855

Dotaci na výstavbu a rekonstrukci (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod,  kanalizací a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

MF – Program 29822 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na  podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Dotace na podporu cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Doprava a bezpečnost silničního provozu v Pardubickém kraji

bike-775799__340

Dotace na podporu výstavby  a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji. 

Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji

images

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora a zkvalitnění podmínek pro rozvoj cyklodopravy a cyklistiky na území Jihočeského kraje.

Zlínský kraj – Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

images

Dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Zlínského kraje.

Podpora školství v Jihočeském kraji

shutterstock_156832877.jpg

Cílem tohoto opatření je vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel.

Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích v Jihočeském kraji

prechod

Cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích (výhradně silnicích a místních komunikacích) osazením nových bezpečnostních prvků, jako například zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech.

Jihomoravský kraj – Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

shutterstock_155170766.jpg

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji.

Výzva Jihomoravského kraje – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

LII-120x100

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje a organizací zabývajících se lesnictvím na území Jihomoravského kraje. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí, podporu tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí či činností.