Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Města, obce, kraje

34. výzva OPŽP – vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů

shutterstock_155872433.jpg

Dotace na podporu zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé České republiky.

MZe – Prevence před povodněmi IV

high-water-876580__340

Dotace na zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle směrnice 2007/60/ES realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik.

MPO – Program Smart Parks for the Future – Inovativní podnikatelské parky a regenerace brownfiedů

factory-613319__340

Dotace na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci.

MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Podpora složek IZS

fire-1006924__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

MMR – Operační program Technická pomoc – Výzva č. 3 – P.O. – Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

adult-3797846__340

Dotace na podporu kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni.

Národní sportovní agentura – VÝZVA 14/2020 Standardizovaná infrastruktura

olympic-swimming-pool-1185774__340

Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením.

Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Kraji Vysočina

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na podporu rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek, a to z důvodu prohlubování jejich znalostí, dovednosti a zajištění možnosti setkání vrstevníků, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či republikou.

MZe – Program 129 420 – Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací

shutterstock_133102388.jpg

Program slouží k podpoře odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací.

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova

stažený soubor

Účelem dotace je rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

Poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu participativních rozpočtů obcí a měst

czech-4250760__340

Účelem daru je modernizace obcí formou komunitního plánování rozvoje Středočeského kraje.