Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Města, obce, kraje

SFPI – Panel 2013+, Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby

building-414408__340

Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Nepřímé dotace jsou zajímavou alternativou pro všechny bytové domy. V rámci programu Panel 2013 + je stále ještě možné čerpat zvýhodněné úvěry od státu. Oproti klasickým hypotékám jsou tyto úvěry úročeny nižší sazbou, než je hodnota inflace. Díky této sazbě je možné velmi dobře zajistit fungování domu i na další desítky let za velmi výhodných podmínek. Program Panel 2013+ se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby.

Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví regionu veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.

Podpora vodohospodářské infrastruktury – Zlínský kraj

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotace na naplňování státní politiky plánování v oblasti vod a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje za účelem zvýšení kvality životního prostředí a života obyvatel v sídelních útvarech do 2000 obyvatel ve Zlínském kraji.

Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu ve Zlínském kraji

shutterstock_90430603.jpg

Cílem Programu je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí regionálního významu tj. vztahujících se k místní komunitě Zlínského kraje, které svým významem zásadně propagují Zlínský kraj.

Program obnovy venkova Pardubického kraje

shutterstock_154867409.jpg

Dotace na podporu území obcí a venkovských oblastí se sídlem v Pardubickém kraji v souladu s uvedenými cíli Programu rozvoje kraje 2012 -2020.

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit

shutterstock_115264639.jpg

Dotace na podporu zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky Plzeňského kraje – vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru„ pro obyvatele i návštěvníky kraje – oživit dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí.

SFPI – Program Živel

shutterstock_82350280.jpg

Podpora je poskytována ve formě nízkoúročených úvěrů. Živelní pohromou se míní situace vzniklá v důsledku působení přírodních sil, pokud byl vyhlášen krizový stav podle krizového zákona nebo 3. stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona. Jedná se i o situace, kdy se vyskytl alespoň jeden z extrémních meteorologických jevů dle kritérií pro vydávání výstražných informací v Systému integrované výstražné služby, a to extrémně silný vítr, extrémně silná bouřka s přívalovými srážkami nebo extrémní srážky.

34. výzva OPŽP – vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů

shutterstock_155872433.jpg

Dotace na podporu zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé České republiky.

Město Olomouc – Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města

shutterstock_113712319.jpg

Podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci.

Město Kolín – Žádosti o dotaci komise školské a mládeže

kolin-110123__340

Dotace bude zaměřena na společensko-sociální výchovu dětí a mládeže, zdravotní a dopravní výchovu, sportovní akce a volnočasové aktivity, ale bude i nápomocna i v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.