Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Neziskové organizace

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020

shutterstock_112832212.jpg

Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

34. výzva OPŽP – vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů

shutterstock_155872433.jpg

Dotace na podporu zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé České republiky.

OP Technická pomoc – Výzva č.4 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

shutterstock_113712319.jpg

Dotace je určena pro tzv. „zastřešující“ nestátní neziskové organizace, a to na podporu projektů, které jsou zaměřeny na vytvoření podmínek pro naplnění cílů prioritní osy. Projekty lze realizovat na území celé ČR včetně hl. města Prahy.

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund – Grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce

people-3152585__340

Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí.

Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za konsorcium programu Active Citizens Fund – Výzva Akční granty

hands-2847508__340

Program Active Citizens Fund se zaměřuje na lokální iniciativy či jednorázové místní akce, které se snaží nastartovat dění ve své komunitě nebo které dále rozvíjí dosavadní občanské aktivity a spolupráci na lokální úrovni.

MMR – Operační program Technická pomoc – Výzva č. 4 – P.O. 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství (NNO)

team-3373638__340

Dotace pro nestátní neziskové organizace, které se podílí na realizaci projektů jako jsou například: vzdělávání (zejména inkluzivní vzdělávání; předškolní vzdělávání; kvalita vzdělávacích institucí), sociální začleňování (zejména sociální bydlení; dostupnost a kvalita sociálních služeb vč. nízkoprahových, komunitních center; inovace v sociálních službách; deinstitucionalizace sociálních služeb v krajích; preventivní programy; sociální podnikání) a další.

Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Kraji Vysočina

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na podporu rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek, a to z důvodu prohlubování jejich znalostí, dovednosti a zajištění možnosti setkání vrstevníků, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či republikou.

Dotace na opravu podloubí Městské památkové zóny Trutnov

city-468339__340

Dotace na zlepšení vzhledu podloubí domů v Městské památkové zóně města Trutnov.

Pardubický kraj – Podpora nestátních neziskových organizací – ostatních složek integrovaného záchranného systému Pardubického kraje na pořízení materiálně technického vybavení, k zajištění akceschopnosti

fire-1006924__340

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení a akceschopnosti ostatních složek IZS, při naplňování jejich činností, souvisejících s poskytnutím plánované pomoci na vyžádání nebo k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund – Výzva Akční granty na posílení digitálních kompetencí neziskových organizací

hands-2847508__340

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž smyslem je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se a cíleně a efektivněji používat digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby.