Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Neziskové organizace

Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

shutterstock_127969568.jpg

Dotace v rámci tohoto Programu Ministerstva kultury jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů. Finanční prostředky mohou získat organizace zřizované Ministerstvem a ostatní vlastníci kulturních památek.

MK ČR Podpora kulturních aktivit v památkové péči

shutterstock_115264639.jpg

Výběrové řízení Ministerstva kultury pro rok 2021 na projekty v oblasti podpory kulturních aktivit spolků, případně obecně prospěšných společností působících v památkové péči v České republice.

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

shutterstock_155648078.jpg

HMP vyhlašuje grantový program pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby občanům HMP. 

Podpora vybraných služeb sociální prevence II v Karlovarském kraji

shutterstock_155648078.jpg

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

MV ČR – Prevence sociálně patologických jevů

shutterstock_100248263

Dotace na prevenci sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích.

Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy

shutterstock_127969568.jpg

Grantové řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021“ podporuje jak kulturní, tak společenskou, osvětovou i publikační činnost. Praha se tak snaží podpořit vzájemnou toleranci i komunikaci mezi minoritami a společenskou majoritou.

Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy

shutterstock_153998516.jpg

Dotace na podporu kulturních a společenských aktivit nestátních neziskových organizací národnostních menšin na území hl. m. Prahy (včetně Domu národnostních menšin o.p.s.), zaměřených zejména na prezentaci národnostně menšinových kultur.

Městská část Praha 12 – Dotační řízení v oblasti sociální

shutterstock_65429458.jpg

Účelem poskytování dotací v oblasti sociální je podpora činností směřujících k zajištění, zkvalitnění a rozšíření nabídky v oblasti sociálních služeb na území městské části Praha 12.

Podpora tělovýchovných aktivit ve městě Plzni

shutterstock_107814275.jpg

Cílem dotačního programu je podpora tělovýchovných a pohybových aktivit ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.