Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Ostatní

Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu ve Zlínském kraji

shutterstock_132607382.jpg

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji

shutterstock_155219123.jpg

Dotace na  podporu vzniku nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji

karl.kraj

Program je určen na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacházejících se na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být vlastník objektu, který je předmětem projektu.

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji

tennis

Podporu na sportovní činnost handicapovaných sportovců pro oddíly nebo kluby sídlící v Olomouckém kraji a pro samotné handicapované sportovce.

MŠMT Státní podpora sportu – Pořízení samostatného movitého majetku – Dotace v rámci programu 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 – Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže

shutterstock_107814275.jpg

Tato výzva, vyhlášená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, si klade za cíl podpořit sport na celonárodní úrovni a tím zlepšit zdravotní stav obyvatelstva České republiky.

Obnova venkova v Kraji Vysočina

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a služeb ve venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským charakterem, které stojí mnohdy na pokraji zájmu obecních samospráv.

Podpora turistických informačních center v Kraji Vysočina

informační centrum

Dotace na podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Kraji Vysočina v oblasti cestovního ruchu, a to z důvodu zlepšení informovanosti o turistické nabídce kraje a zvýšení návštěvnosti Kraje Vysočina.

Plzeňský kraj – Dotační program Ekologické investiční projekty

people-2561562__340

Účelem dotačního programu je podpora zpracování projektové dokumentace k záměrům na výstavbu: vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a vodárenských objektů, kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu) a opatření na výstavbu či jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní (tj. protipovodňových opatření).

Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

shutterstock_156277586.jpg

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty výchovy k udržitelnému rozvoji v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji

Podpora subjektů subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2020, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2020.