Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Školy

MŠMT – Program II – Sportovně talentovaná mládež ČR

shutterstock_49233355.jpg

Program je zaměřen na péči o sportovně talentovanou mládež v organizační struktuře, ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let. Současně je podpora zaměřena na finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“. V podmínkách výzvy vycházíme ze Zásad pro rok 2012-2014, po zveřejnění podmínek pro 2015 bude výzva aktualizována.

OP VVV – Výzva č. 02 – 20 – 081 Šablony III – pro hlavní město Praha

school-2934976__340

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

OP VVV – Výzva č. 02 – 20 – 080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

kindergarten-2204239__340

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

MŠMT – Podpora odborného vzdělávání

woman-613309__340

Dotace na dofinancování nárůstu počtu hodin úvazků pedagogických pracovníků, které nově vznikají při tvorbě víceoborových tříd podle § 2a, § 2b a § 2c vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, nad rámec financování podle příslušných předpisů.

MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Frýdlantsko-Beskydy – Programový rámec PRV

landscape-3379250__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Město Zlín – IPRÚ- 38. výzva – Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání III

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Nadace Ivana Dejmala – Studentský grantový program

nature-884939__340

Cílem tohoto grantového programu je podpořit diplomové, bakalářské a seminární práce studentů vysokých a středních škol, které mají svým zaměřením vazbu na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí.

Nadace Ivana Dejmala – Grantový program Pro zdravou krajinu

spring-2920217__340

Nadace podporuje projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.

OPŽP – 145. výzva – PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

high-water-876580__340

Dotace na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.