Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Venkov 2014-2020

Harmonogram výzev OP Rybářství pro rok 2015

Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Rybářství jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje, výstavbu rybníků, prezentaci produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách a další aktivity.

Příjem žádostí:

Priorita Unie 2: Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

Příjemci podpory:

 • Podniky akvakultury (spolupráce vědeckého nebo technického subjektu).
 • Podniky akvakultury.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvíjení v akvakulturních hospodářstvích technických, vědeckých nebo organizačních znalostí, které zejména snižují dopad na životní prostředí, podporují udržitelné využívání zdrojů v akvakultuře, zlepšují životní podmínky zvířat nebo usnadňují nové udržitelné metody produkce.
 • Vyvíjení nebo uvádění nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem na trh, nových nebo podstatně zdokonalených produktů, nových nebo zdokonalených postupů a nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje.
 • Výstavba rybníků.
 • Obnovu stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem zabránit usazování bahna.
 • Investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých závadných látek, antibiotik a dalších léčiv nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury.
 • Náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ v rámci programů pro ochranu a obnovu biologické rozmanitosti vypracovaných veřejnými orgány nebo pod jejich dohledem.
 • Opatření přispívá ke specifickému cíli podporou investic na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Forma a výše podpory:

 • Bude uvedena v konkrétní výzvě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. Podrobnější informace naleznete v aplikaci Dotační manager.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 

MMR – Výzva k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje programové období 2021 – 2027

stažený soubor

Jedná se o dotace na realizaci projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Integrované strategie mohou být širšího zaměření, financovány z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.