Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP Komunitně vedený místní rozvoj

MAS Hlinecko, z.s. – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti

students-99506_960_720

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Cyklodoprava v regionu MAS

bicycle-riders-2071825__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy

metro-2942353__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří – IROP – Sociální infrastruktura

business-3560932__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Bezpečnost dopravy

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Sociální podnikání

pasta-1051611__340

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Technika IZS na území MAS MUM

fire-165575__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

MAS Kraj živých vod-IROP-Občanská vybavenost a služby na venkově II

business-3560932__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Kraj živých vod – IROP – Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity II

students-99506_960_720

Dotace na stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem vytvoření či zvyšování kapacity, zajištění rozvoje dětí v polytechnickém vzdělávání a žáků základních škol v klíčových kompetencích, nebo umožnění rovného přístupu ke vzdělávání dětem a žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

MAS Pošumaví – IROP – ZŠ a MŠ

kids-2835430__340

Dotace na podporu projektů zaměřených na stavební úpravy, modernizaci a vybavení prostor pro kvalitnější výuku v určených klíčových kompetencích.