Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP Komunitně vedený místní rozvoj

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

paint-2108185__340

Dotace na stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury předškolního vzdělávání, základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury.

MAS Sdružení SPLAV – IROP – Sociální služby a komunity – investice VI

homeless-857699__340

Dotace na nákup zařízení a vybavení, nákup automobilu, stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

MAS Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava VI.

family-774301__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Královédvorsko – IROP- Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb VI

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Hornolidečska, z.s. – IROP – Vzdělávací infrastruktura II.

child-865116__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Střední Povltaví – IROP – Bezpečná a šetrná doprava 4

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Brdy – IROP – Chodci

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pěší.

MAS Podhorácko – IROP – Kvalitní a dostupné celoživotní vzdělávání III.

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury.

MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení

key-2323278__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.