Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP Komunitně vedený místní rozvoj

IROP Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD

shutterstock_96303500.jpg

Dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

IROP Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Ve výzvě bude podporována aktivita Technika pro IZS a Stanice IZS. V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Technika pro IZS“ a „Stanice IZS“.

IROP Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD

shutterstock_149838989.jpg

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání, infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

IROP Výzva č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD

shutterstock_138495644.jpg-150x150

Dotace na vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

IROP Výzva č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“

shutterstock_153866099.jpg

Dotace na projekty deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a na podporu sociálního bydlení. Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS.

IROP Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty CLLD

projektova_dokumentace

V této výzvě bude podporováno zpracování územních plánů nebo jejich změna. Změnu územního plánu je možné realizovat, jestliže její nutnost vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny. Dále bude podpora směřovat na zpracování regulačních plánů, které nenahrazují územní rozhodnutí, pořizovaných z vlastního podnětu obce.