Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy EÚS 2014-2020

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

shutterstock_156487580.jpg

Jedná se o výzvu z oblasti přeshraniční spolupráce, která se týká Prioritní osy 2 Životní prostředí a zdroje. Dotace je určena na zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. Celková alokace pro tuto osu podpory činí více jak 53 mil. EUR.

Interreg V-A Česká Republika – Polsko – Projekty silniční infrastruktury

shutterstock_154889651.jpg

Podpora z prostředků programu bude směřována do míst, ve kterých není zajištěno kvalitní přeshraniční silniční spojení. Cílem výzvy je zajistit dostupnost přírodních a kulturních atraktivit regionu, a tím vytvořit předpoklady pro vznik dalších pracovních příležitostí v rámci cestovního ruchu.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

shutterstock_154505852.jpg

Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce v oblasti využívání inovačního potenciálu. Cílem výzvy je podpořit zvyšování vzdělání pro potřeby trhu práce a zlepšit uplatitelnost na trhu práce.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

obrazek opzp

Dotační program na podporu spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území. Cílem výzvy je ochrana biodiverzity celého hraničního území. 

INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

shutterstock_30779860.jpg

Finanční podpora je určena na zvýšení kvalitní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních účastníků projektu, např. v oblasti veřejné správy, vzdělávání, kulturního dědictví aj. 

INTERREG VA SK-CZ / 2019/10

shutterstock_155351414.jpg

Finanční podpora v rámci této výzvy je určena na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. 

2. výzva Operačního programu URBACT III pro Implementační sítě

shutterstock_155179133.jpg

Cílem druhé výzvy OP URBACT III je založení tzv. Implementačních sítí, ve kterých budou partnerská města sdílet zkušenosti se specifickými výzvami, jež přináší implementace jejich strategií. Výzva je vhodná pro strategie ITI (integrované územní investice) a IPRÚ (Integrované plány rozvoje území), ale je možné se zapojit i se strategií jiného druhu.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Sielsia

shutterstock_145958450.jpg

Tato výzva se zaměřuje na projekty malého rozsahu – tzv. mikroprojekty, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru. V novém programu mohou být mikroprojekty financovány z prostředků prioritních os 2, 3 a 4, přičemž příslušný euroregion jako Správce Fondu mikroprojektů určí, zda využije všechny prioritní osy a v jaké míře.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa

shutterstock_90811127.jpg

Jedná se o podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou  zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů – Projekt mobility

learn-1996845__340

Dotace na mobilitu studentů, mobilitu pracovníků ve vzdělání a na projekty mobility. Hlavním cílem programu je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou.