Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy IROP 2014-2020

9. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy

shutterstock_98142734.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

10. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

Dotace na  výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

12. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Podpora výchovy a vzdělávání

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

IROP Výzva č. 73 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně případných záchytných parkovišť, a dále na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu  samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

IROP Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

shutterstock_59074903.jpg

Podpora je zaměřena na stavbu nebo rekonstrukci a stavební úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra včetně vybavení pro zajištění provozu zařízení. V rámci polyfunkčního komunitního centra musí být poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby.

6.Výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2019)

shutterstock_137074034.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení

shutterstock_153506372.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a další aktivity v oblasti infrastruktury pro vzdělávání, lze získat na území Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka.

6.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 3.1-Obnova kulturních památek baťovského období

projektova_dokumentace

Dotace na revitalizace, zatraktivnění a zpřístupnění baťovských památek mohou získat žadatelé, kteří jsou jejich vlastníky nebo mají právo s tímto majetkem hospodařit.

1.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora udržitelné a bezpečné dopravy

shutterstock_155351414.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší mohou získat oprávnění žadatelé na území MAS – Partnerství Moštěnka.

3.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Obnova památek kulturního dědictví

grave-674443_1280

Dotace na obnovu vybraných kulturních památek jsou poskytovány v rámci území MAS Partnerství Moštěnka. Podpora je poskytována na synagogu a židovský hřbitov.