Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy IROP 2014-2020

9. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy

shutterstock_98142734.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

10. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

Dotace na  výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

12. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Podpora výchovy a vzdělávání

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

IROP Výzva č. 73 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně případných záchytných parkovišť, a dále na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu  samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

IROP Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

shutterstock_59074903.jpg

Podpora je zaměřena na stavbu nebo rekonstrukci a stavební úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra včetně vybavení pro zajištění provozu zařízení. V rámci polyfunkčního komunitního centra musí být poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – IROP – Obnova kulturního dědictví

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotace pro vlastníky památek, které jsou národní kulturní památkou nebo památkou na indikativním seznamu pro zápis na seznam NKP k 1.1.2014.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Sociální začleňování a služby

Multiracial Hands Surrounding the Earth Globe

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a úpravu objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány a na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

shutterstock_75083293.jpg

Dotaci na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

24. výzva-IPRÚ-České Budějovice -SC 1.1.3 – Cyklodoprava III

shutterstock_153412091.jpg

Dotace na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací na území vymezeném ve strategii Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (správní obvod obce s rozšířenou působností České Budějovice).

17. výzvu-IPRÚ-České Budějovice-SC 1.2- Podpora využívání a rozvoje městské hromadné dopravy a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

bus station

Dotace na podporu využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města České Budějovice.