Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro roky 2019 až 2020

shutterstock_154633811.jpg

Dotace je poskytována na hospodaření v lesích, na vybrané činnosti v lesním hospodářství, především na hospodaření v lesích, které vyžadují náročnější způsob obhospodařování, a na podporu lesnictví v klimaticky a půdně nepříznivých podmínkách.

NROS – Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO

laptop-2561162_960_720

Cílem grantového programu je zmírnění přímých i nepřímých dopadů spojených s pandemií onemocněním Covid19 na neziskové organizace a podpora zachování jejich samotné existence a provozovaných veřejně prospěšných činností.

MAS Lípa pro venkov – Fond kultury a sportu

start-1590051__340

Cílem dotačního systému, vystavěného na principu vícezdrojového financování, je efektivně podporovat různorodé kulturní a sportovní aktivity, na nichž budou moci dle své volby participovat občané všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin.

ČRA – Podpora uplatnění mládeže v oblasti agrobyznysu prostřednictvím kvalitního technického a odborného vzdělávání ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie

plant-1610841__340

Cílem projektu je posílení technických, pedagogických a operačních kapacit čtyř vybraných TVET škol včetně rozšíření učebních prostor a učitelského sboru. Dalším cílem projektu je navýšení kapacit existujících velmi malých zemědělských podniků, potažmo asistence při zakládání nových.

Moravskoslezský kraj – Program Vstupy do turistických atraktivit zdarma

waterfall-3961311__340

Cílem dotačního programu je podpořit sektor cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v souvislosti s jeho výrazným utlumením v důsledku šíření nemoci Covid-19 a návazných vládních opatření, a to prostřednictvím opatření ke zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj – Dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb

wheelchair-952183__340

Dotace na dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

MAS Šumperský venkov-IROP-Sociální služby

woman-3188750__340

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobil, výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.