Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022 – Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

business-3560932__340

Dotace na zajišťování práce s rodinami odsouzených ve VTOS, jejímž cílem je udržení kontaktů osob ve VTOS se svými blízkými, včetně ekonomické a provozní dotace kontaktů s rodinou; udržení, případně i posílení rodičovské role u osoby ve VTOS, která je rodičem, snižování nepříznivého dopadu věznění některého z rodičů na děti; podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí uvězněných osob před nástupem, během výkonu a po propuštění z VTOS.

ČSOB pomáhá regionům

daffodil-3349706__340

Program „ČSOB pomáhá regionům“ si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k udržitelnému rozvoji a ke zlepšení kvality života v regionech.

Nadace OSF – Grantová výzva Mediální vzdělávání v knihovnách

library-1147815_960_720

Cílem tohoto programu je rozvíjet knihovny tak, aby byly aktivním a úběžníkem čtenářské, informační, digitální a zejména mediální gramotnosti.

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022 – DT Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

team-3373638__340

Dotace na podporu poskytování probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, které jsou realizovány specifickou a strukturovanou metodou práce a jejichž cílem je ukončení kriminálního jednání a úspěšná resocializace pachatelů trestné činnosti.

MŽP- Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2022 – Podprogram A Podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje

shutterstock_154541222.jpg

Program je určen na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podporovány budou projekty v tematických oblastech Ochrana přírody a biologické rozmanitosti; Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví; Adaptace na změnu klimatu, mitigace změny klimatu a Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022 – DT Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti

shutterstock_153244892.jpg

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity realizované v dotačním roce 2022.

MV ČR Rozvoj dobrovolnické služby

shutterstock_154538048.jpg

O státní účelovou dotaci pro oblast dobrovolnické služby z rozpočtu Ministerstva vnitra mohou žádat pouze organizace, které jsou držiteli platné akreditace k vysílání dobrovolníků udělené Ministerstvem vnitra podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Dotace se poskytuje na činnosti uvedené v § 11 zákona o dobrovolnické službě.

MZd ČR – Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti péče o terminálně nemocné.

MZd ČR – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

shutterstock_156266657.jpg

Dotace na podporu aktivit, které mají edukační a intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci nemocí a zdravotních rizik se současným zaměřením na podporu a posilování zdraví, zabývají se aktivitami na snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci (zejména dospívající a mladiství, muži mající sex s muži, osoby poskytující placené sexuální služby), a to prostřednictvím podpory realizace preventivních programů na řešení problematiky HIV/AIDS v České republice.