Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích

crossing-801713__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

běžky

Dotace na podporu rozvoje zimních sportů a rozšíření možností sportovního vyžití na území Karlovarského kraje v oblasti budování a rozvoje atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, doplnění produktů cestovního ruchu, spojených s vybaveností a potřebnou infrastrukturou a naplňování opatření schválené Koncepce běžeckého lyžování.

MŠMT – Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Na učitelích záleží“

woman-613309__340

Cílem výzvy je podpora pedagogických pracovníků v souladu se Strategií 2030+ a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.

MAS Dolní Pojizeří – programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MPSV – Dodatečné kolo mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19

hand-2906458__340

Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění COVID_19 dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a to formou mimořádného dotačního titulu, vztahujícího se k období II. vlny epidemie onemocnění COVID19.

MD ČR – COVID-BUS linka II

bus-2460482_960_720

Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 a zasažených důsledky opatření2 souvisejících s pandemií onemocnění. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto podnikatelů a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

ČRA – Výzva: „Směrem k inkluzivní zaměstnanosti pro osoby s postižením, Kambodža“

mom-2425623__340

Dotace na projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude zlepšení přístupu zdravotně postižených k technickému a praktickému vzdělávání a potažmo zlepšení jejich uplatnění na trhu práce v Kambodži.

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

paint-2108185__340

Dotace na stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury předškolního vzdělávání, základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury.

MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání

kids-2985782__340

Dotace bude směřovat do infrastruktury pro předškolní vzdělávání i pro vzdělávání na základních školách budou podporovány stavby, stavební úpravy, nákup pozemků a nemovitostí, vybavení budov a učeben, a to za účelem zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku i školním věku na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení.