Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Nadace VIA – Grantová výzva T-Mobile – Pomáháme

woman-3188750__340

T-Mobile vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu „T-Mobile Pomáháme“ s cílem zlepšit informační a mediální gramotnost veřejnosti, především dětí, seniorů a sociálně znevýhodněných skupin, kteří se těžko orientují v záplavě informačních toků a bývají snadným terčem zneužití v prostředí internetu a sociálních sítí.

MAS Jižní Slovácko – Výzva č. 4 – OPZ – Sociální podnikání II

welder-673559__340

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

MAS Jižní Slovácko – 3. výzva – OPZ – Prorodinná opatření II.

baby-3369549__340

Dotace na podporu aktivit, které přispějí ke slaďování pracovního a rodinného života a  podpoří rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce.

MAS Regionu Poodří – OPŽP – Výsadba dřevin

stream-341710__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Výzva MAS Český sever – Prevencí ke zvyšování bezpečnosti II.

action-2277292__340

Dotace na programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních podmínkách a na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, nebo kteří již spáchali trestnou činnost.

22. výzva – Samostatné parkovací systémy II- IROP – České Budějovice

parking-427955__340

Dotace na výstavbu a modernizaci samostatných parkovacích systémů.

Moravskoslezský kraj – dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb

elderly-1461424__340

Dotační Program na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování.