Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

71. výzva k předkládání projektových záměrů – Vodní hospodářství

shutterstock_157815041.jpg

Dotace na výstavbu a modernizaci úpraven vody, zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby  a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.

MAS Hlinecko, z.s. – IROP 1 – Cesty domů (cyklodoprava)

family-774301__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Výzva č. 6 MAS Třeboňsko – Sociální začleňování II.

woman-3188750__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

MK ČR – Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního umění

classical-music-1838390__340

Dotace na na podporu projektů profesionálního umění na rok 2020 v oborech klasická hudba, alternativní hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění.

Výzva MAS Podbrněnsko – Zvyšování zaměstnanosti I.

welder-673559__340

Dotace na na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

70. výzva – Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti V – Hradecko-pardubická aglomerace ITI

shutterstock_50572087.jpg

Dotace na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání mohou získat malé a střední podniky.

Dotační titul – Program transformační spolupráce na rok 2020

hands-2847508__340

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce, jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Mezinárodní Visegrádský fond – Visegrad + Granty

sustainability-3300869__340

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména ve třetích zemích na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení nejméně tří zemí V4 a minimálně jednoho subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu, bez ohledu na žadatele.

Nadace OSF – Grantová výzva programu Stronger Roots – Posilování okruhu příznivců a podporovatelů neziskových organizací

hands-2847508__340

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu v rámci nového programu Stronger Roots. Podpoří v ní české, slovenské a maďarské neziskové organizace, které chtějí aktivně oslovovat občany a vytvářet si pevnější vztahy se svými příznivci a podporovateli.