Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Město Jablonec nad Nisou – Dotace na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy

spot-862274__340

Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem a působících svojí činností v Jablonci nad Nisou, týkající se pravidelné celoroční činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18ti let.

Zlínský kraj – Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

classical-music-1838390__340

Dotace na rozvoj významných kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, tj. aktivit a akcí přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj.

MAS Mezi Hrady – Výzva na podporu pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků

gingerbread-4197955__340

Dotace na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady.

Město Jičín – Program pro poskytování dotací v oblasti sportu

football-4544858__340

Dotace na rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů.

MV – GŘ HZS ČR – Zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí

fire-1006924__340

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

MŽP – Příspěvek zoologickým zahradám

shutterstock_62219929.jpg

Cílem Programu je přispět k naplňování poslání zoologických zahrad, kterým je, v souladu se směrnicí Rady č. 1999/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách, snaha přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody.

MZd ČR – Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice

helicopter-6392253__480

Dotace na zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice má jako hlavní cíl zásadní zvýšení bezpečnosti a kvality provozu LZS sjednocením používaného SW pro operační řízení LZS napříč všemi poskytovateli ZZS i provozovateli vrtulníků LZS.

MŠMT – Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Na učitelích záleží“

woman-613309__340

Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na sdílení příkladů dobré praxe, motivaci stávajících a budoucích učitelů, prezentaci výsledků práce učitelů včetně akcí soutěžního charakteru.

Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji

sport

Dotace na podporu pravidelné i příležitostné činnosti právnických a fyzických osob realizujících činnost v oblasti volnočasových aktivit všech věkových kategorií se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.