Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

SZIF – Český včelařský program pro období 2020 – 2022

bee-191629__340

Dotace pro chovatele včel, kteří jsou  registrováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.

MZ – Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie II

computer-1149148__340

Dotace na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie.

Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňkém kraji

technology-3239668__340

Dotace na podporu dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Plzeňského kraje, kde je zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že zdravotní péče přestane být poskytována zcela.

MAS Podhostýnska – OPZ – Sociální služby na Podhostýnsku

startup-849805__340

Dotace na podporu rozšíření kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 8. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozšíření využití kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.
 • Podpory dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
 • Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 505 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 15 %.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

MAS Naděje – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MF – 4. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

agreement-3489902__340

Dotace na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem, včetně podpory stávajícího provozu. Projekt se může týkat všech uměleckých oblastí.

MF – 2. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na současné umění

folklore-996388__340

Dotace na  podporu profesionálního současného umění. Projekt se může týkat následujících uměleckých oborů: scénických umění (divadlo, tanec a pohybové umění, současný cirkus, klasická a současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně nových médií, architektury, designu a uměleckých řemesel) a literatury.