Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Podpora projektů na podporu projektů profesionálního divadla na rok 2019

classical-music-1838390__340

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení programu „Kulturní aktivity“na podporu projektů profesionálního divadla na rok 2019.

Program na materiální podporu neškolských organizací zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolín

art-423530__340

Dotace na podporu organizací, které se soustavně a pravidelně během roku zabývají mimoškolní činností dětí a mládeže na území města Kolína.

MAS Brána do Českého ráje – programový rámec PRV

calf-362170__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Moravský kras – OP Zaměstnanost – Rozvoj rodinného života- III.

girls-1563093__340

Dotace na podporu zlepšení socioekonomických podmínek  pro fungování rodin v území MAS. Současná zařízení péče o děti školního a předškolního věku kapacitně nedostačující zejména v obcích.

Výzva MAS Naděje o.p.s. – OPŽP – Výsadba dřevin – III

waterfall-3961311__340

Dotace na výsadbu na nelesní půdě zahrnující založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí a na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Město Brno ITI – Protipovodňová opatření

people-2561562__340

Dotace na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů.

OPS pro Český ráj – IROP – Sociální služby 2

team-spirit-2448837__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.