Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Co přináší DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020?

Share Button

Na oficiálním webu Ministerstva pro místní rozvoj byla v únoru zveřejněna Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020, což je dokument který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských dotací a finančních nástrojů v České republice.

Zvládli jsme ji celou pročíst a na jejím konci jsme nalezli konkrétnější informace týkající se novinek a termínů (pokud se to zdaří realizovat) v oblasti administrace projektových žádostí. Základní poznatky se pokusíme shrnout v tomto příspěvku. O jednotlivých programech se můžete dozvědět více na úvodní stránce našeho webu.

Nové informace jsme rozdělili do dvou základních částí, kde zejména v první části jsou zajímavé informace o podobě administrace ze strany ŘO. V druhé části jde o informace o novém národním systému MS2014+, který bude nadstavbou nad různými Benefity, Benefily, monity apod., …,  ale asi nejdůležitější je informace ke konci této části, kde se slibuje, že k 1. 9. 2014 „ kdy by měl být připraven celý upravený implementační proces na úrovni potřeb žadatele/příjemce“, to je v praxi patrně slibované jednotné prostředí pro vstup žadatelů a vkládání projektových žádostí, monitoringu apod., tak uvidíme.

Definované cíle:

 1. Bude zajištěn jednotný výklad těchto pravidel a shodné nastavení klíčových procesů v celém systému implementace a dosáhnout tak zjednodušení a transparentnosti procesů, postupů a pravidel a to vše při nízké administrativní zátěži kladené na subjekty implementační struktury a především také na žadatele a příjemce podpory.
 2. Jednotné metodické prostředí, které zahrnuje celou škálu postupů, od sjednocení používaných pojmů (odborná terminologie), přes návaznost procesů a vybraných lhůt až po oblast kontrolních postupů.

Čtyři základní fáze zjednodušení procesu čerpání dotací:

Pro potřeby zjednodušení procesů pro žadatele a příjemce při čerpání evropských prostředků v programovém období 2014–2020 byly identifikovány čtyři základní fáze, které charakterizují projektový cyklus v implementačním systému a mají významný vliv na komfort žadatele a příjemce, v rámci nichž budou implementována následující opatření:

 1. Odstraňování právních bariér a překážek implementace.
 2. Vymezení programů, jejich věcné zaměření (centralizace a tematická koncentrace) a nastavení architektury systému řízení.
 3. Sjednocování a harmonizace pravidel (jednotné metodické prostředí) vč. elektronizace
 4. administrace projektů.
 5. Zajištění odpovídající administrativní kapacity

I.  Výzvy pro předkládání projektových žádostí – přístupy k vyhlašování a řízení výzev

 • Jednotný webový portál ESI fondů s informacemi o jednotlivých programech a možnostech čerpání – jednotné místo pro žadatele k získání aktuálních informací.
 • Povinné vytváření harmonogramů vyhlašování výzev v jednotném formátu na rok dopředu a jejich uveřejnění, případně aktualizace – dostatečný čas pro žadatele k přípravě kvalitních projektů.
 • Povinný minimální obsah výzev společný pro všechny programy – transparentnost vůči
 • všem potenciálním žadatelům/ příjemcům.
 • Používání jednotné terminologie při přípravě dokumentace pro žadatele a příjemce napříč programy – přehlednost a vyšší srozumitelnost dokumentů.

II. Podání projektové žádosti – možnosti při podání projektové žádosti

 • Omezení údajů vkládaných žadatelem, automatizace při práci s daty a práce s registry pro automatické získávání dat.
 • Elektronické podávání žádosti o podporu – zejména v rámci fondů EFRR, ESF a FS.

III. Výběr projektu a jeho hodnocení – proces hodnocení projektu a jeho pravidla

 • Je kladen větší důraz na dvoukolové hodnocení (cílem je zejména ušetřit náklady žadatelů na zpracování žádostí, možnost dopracování velkých a komplexnějších projektů ve druhé fázi hodnocení) a proces negociace tak, kde je to možné.
 • Větší míra využití nástrojů hodnocení investic a efektivity výdajů prostřednictvím nástroje eCBA, který je využitelný napříč programy pro vybrané typy projektů a dostupný pro žadatele/ příjemce.
 • Nastavena jednotná a maximální lhůta trvání procesu hodnocení a výběru projektů napříč programy.

IV. Realizace projektu, žádost o platbu a proplácení, kontroly – realizace projektu a jeho proplácení

 • Kladen důraz na e-komunikaci prostřednictvím MS 2014+ – zejména v rámci fondů EFRR, ESF a FS.
 • Elektronické předávání zpráv ze strany příjemce s využitím elektronického podpisu a elektronického oběhu dokumentů.
 • Zpracování vzorových dokumentů pro využití v oblasti veřejného zadávání.
 • Rozšíření využívání modifikovaných ex-ante plateb a snížení finanční zátěže příjemců – zkrácení lhůty pro převod prostředků mezi poskytovatelem dotace a příjemce.
 • Zavedení centrálního plánování finančních kontrol tak, aby byly minimalizovány duplicity výkonu finančních kontrol a příjemce nebyl zatěžován několika paralelními kontrolami.

Časový indikativní rámec realizace opatření ke snížení administrativní zátěže:

 1. Od 1. 1. 2014 bude připraven monitorovací systém MS2014+ a implementovány prvky zjednodušení v oblasti vyhlašování výzev a podávání projektových žádostí, plné dokončení procesu elektronizace je předpokládáno ve 2. pol. 2014.
 2. Do konce 1. poloviny 2014 očekáváme schválení zbylé sady metodických dokumentů ze strany vlády ČR a jejich následné promítnutí do řídící dokumentace programů v průběhu 2. polovině roku 2014.

Monitorovací systém MS2014+

Opatření pro snížení administrativní zátěže příjemců jsou do značné míry postavena na elektronizaci procesů a postupů. K tomuto účelu budou využity podpůrné nástroje v podobě informačních systémů. Vláda ČR dne 8. září 2011 svým usnesením č. 664 schválila základní koncepci řešení monitorovacího systému strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti na programové období 2014-2020 (dále MS2014+). Současně schválila rámcový harmonogram dalšího postupu jeho přípravy.

Komplexní řešení MS2014+ je tvořeno následujícími základními pilíři:

 • Pořízení Aplikace MS2014+.
 • Pořízení HW a SW infrastruktury včetně provozních služeb pro MS2014+k zajištění testovacího, pilotního a rutinního provozu aplikace.
 • Služby spojené s provozováním infrastruktury serverovny pro MS2014+.
 • Zajištění služby Bezpečnostního dohledu.

Prvním z realizačních kroků je zajištění technické a metodické přípravy a realizaceMS2014+ do 1. ledna 2014

 1. V rámci etapizace jednotlivých aktivit pro pořízení Aplikace MS2014+ se stal klíčových milníkem 1. 1. 2014.  K tomuto datu bude podle stanoveného harmonogramu připraven i nástroj pro žadatele/příjemce, kteří budou na základě definovaných vstupů a parametrů ze strany ŘO OP schopni zahájit přípravné aktivity na úrovni žádostí o dotaci. Veškeré realizační aktivity plně vycházejí z požadavků na zajištění snížení administrativní zátěže žadatelů/příjemců.
 2. Dalším klíčovým milníkem je 1. 9. 2014, kdy by měl být připraven celý upravený implementační proces na úrovni potřeb žadatele/příjemce a potřeb řídícího orgánu a národního koordinátora pro plánování, řízení a vyhodnocování Dohody o partnerství.

V rámci realizace nového systému MS2014+ byly požadovány úpravy vybraných klíčových funkcionalit a procesů, tzn. požadavky na elektronizaci procesů implementace, bezpapírovou komunikaci, využití elektronického podpisu, vkládání datových zdrojů pouze jednou, sdílení informací a datových zdrojů v rámci celé implementační struktury a zajištění dlouhodobého důvěryhodného archivu.

Všechny tato požadavky jsou i základním vstupem pro realizované úpravy procesních kroků pro implementační strukturu i pro žadatele/příjemce, pro plánování, řízení, kontrolu a audit nad jednotnou datovou základnou a s klíčovými validačními procesy s využitím nástrojů, které v současné době poskytují služby e-Governmentu České republiky prostřednictvím Základních registrů a dále informací ze Státní pokladny. Dalším nástrojem, který by mohl sloužit pro zjednodušení procesů, je i záměr na změnu vnitřních postupů implementace s využitím státem garantovaného nástroje přenosu informací Datové schránky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Josef Tuček, @: josef.tucek@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 454

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/67fc8a24-7212-46fa-8aa2-ba44315594a4/Dohoda_o_partnerstvi_SEA_6_2_final.pdf


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>