Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Školy

Evropská unie podporuje systémy počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, které povedou ke zkvalitnění a modernizaci vzdělávání a celkově k posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Mateřské a základní školy mají stejně jako střední, vysoké a další školy příležitost zažádat o finanční podporu na širokou škálu svých činností. Může jít o neinvestiční aktivity, podporující zvyšování kvality ve vzdělávání a rovných příležitostí žáků, přes vzdělávání pracovníků škol, až k dalšímu individuálnímu vzdělávání či mobilitě výzkumných pracovníků. Dále lze podpořit investiční projekty, týkající se oblasti materiálně-technického vybavení, budování školských objektů, či snížení energetické náročnosti zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. Níže uvádíme přehled základních programů umožňujících získání dotace pro školy. Dále existuje množství přeshraničních a státních dotačních podpor, pro jejichž detailní rozbor nás neváhejte kontaktovat.

  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podporuje investice do rozvoje lidského potenciálu a zlepšení kompetencí pro trh práce. Zaměřuje se na rozvoj vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů a na posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů. Tento operační program se snaží transformovat systém českého vzdělávání a zajistit rovné příležitosti ve vzdělávání a podpoře vzdělávání dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy mohou využít také finanční podporu na vybavení výzkumných pracovišť, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.
  • Operační program Zaměstnanost si klade za cíl zlepšit lidský kapitál obyvatel České republiky a zkvalitnit oblast veřejné správy. Obsahuje pět prioritních os, které jednotlivě vymezují typy podporovaných projektů. Operační program Zaměstnanost se zabývá mimo jiné i problémem nedostatků mateřských škol, nízké zaměstnanosti absolventů vysokých škol nebo prohlubující segregací v regionálním školství. Je proto v těsné vazbě na vzdělávací instituce České republiky.
  • Integrovaný regionální operační program se snaží vyvážit rozvoj celého území České republiky a zajistit udržitelný rozvoj obcí a regionů. Řeší problémy v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejných služeb, podpoře cestovního ruchu, kulturního dědictví a další. Aby bylo dosaženo růstu konkurenceschopnosti a udržitelnosti obcí a regionů, je potřeba kvalifikovanou pracovní sílu a vzdělané obyvatelstvo. Školy mohou získat dotaci jak v oblasti materiálně-technického vybavení, tak na zkvalitnění oborů nebo vzdělávání pedagogů.
  • Operační program Životní prostředí podporuje mnoho oblastí, které se zaměřují především na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny a bezpečné prostředí. Školy v tomto programu mohou využít možnosti snížit energetickou náročnost zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov.
  • Přeshraniční spolupráce prostřednictvím euroregionů podporuje především projekty prohlubující přímou komunikaci a kooperaci mezi obyvateli příhraničních regionů. Školy mohou využít dotaci na příhraniční spolupráci v projektech, které jsou zaměřeny na aktivní spolupráci mezi zúčastněnými subjekty. Mezi podporované aktivity patří například: projekty zaměřené na environmentální vzdělávání, semináře, sportovní soutěže, společné pobyty, výlety a jednodenní akce a mnoho dalších.
  • Horizont 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace EU, podporuje široké spektrum výzkumných, rozvojových, demonstračních a inovačních aktivit včetně šíření výsledků. Školy mohou využít podpory pro projekty hraničního výzkumu, vývoje nových ambiciózních technologií a mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury.

Nenašli jste vhodný dotační program? Kontaktujte nás pro individuální posouzení možností.

Další aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Ing. Soňa Zachová
    Soňa se díky svému vzdělání věnuje převážně projektům z Programu rozvoje venkova a OP Životní prostředí. Dále je součástí redakčního týmu Dotačních novin a odpovídá za kvalitu informací na webu www.dotacni.info. Vystudovala obor Rozvoj venkova na Mendelově univerzitě v Brně. Mezi její úspěšné projekty je možné zařadit např. Rozvoj Hukvaldského pivovaru.
Další aktuality >

Loading...
Loading...