Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Indikativní výčet podporovaných aktivit SC 2.1 až 2.5

Mezi podporované aktivity specifického cíle 2.1 až 2.5 v rámci prioritní osy 2, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 patří následující:

 • Zkvalitnění výuky na vysokých školách: Podpora vzdělávací činnosti a dalších tvůrčích činností (výzkumné, umělecké, praktické apod.) spojených s profilací studijních programů vysokých škol a podporou vzniku a rozvoje studijních programů zaměřených na praxi, podpora zvyšování kvalifikace a pedagogických kompetencí akademických pracovníků včetně soft skills a jazykových znalostí. Podpůrné aktivity pro zkvalitnění vzdělávací činnosti na VŠ (např. modernizace softwarového vybavení potřebného pro vzdělávací činnost, zavádění nových metod výuky).
 • Zvyšování relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce: Podpora rozvoje profilace studijních programů/oborů vysokých škol v souladu s potřebami trhu práce, podpora tvorby a výrazných úprav studijních programů v souladu s aktuální a dlouhodobou perspektivou vývoje na úrovni regionální, národní i mezinárodní, podpora spolupráce mezi vysokými školami a subjekty aplikační sféry, např. prostřednictvím nástrojů typu „profesorských židlí“, podpora podnikavosti a tzv. soft skills (vč. výuky realizované odborníky z aplikační sféry). Podpora rozvoje především bakalářských, ale i magisterských studijních programů a oborů zaměřených na praxi.
 • Vytvoření či modernizace studijních programů zaměřených na výzkum, s důrazem na problémově orientovaný výzkum, sepjetí s praxí vč. problematiky transferu znalostí a na internacionalizaci programů (programy v angličtině, rozvoj mezinárodní mobility) a meziinstitucionální spolupráci (zejména s ústavy AV ČR).
 • Získání a zapracování klíčových a perspektivních výzkumných a akademických pracovníků, včetně zahraničních výzkumných a akademických pracovníků, pro akreditované studijní programy.
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na vysokých školách: Podpora rozšiřování spektra příležitostí pro mezinárodní mobilitu studentů a akademických i neakademických pracovníků, zvýšení podílu předmětů vyučovaných v cizím jazyce, rozvoj vhodných služeb pro studenty ze zahraničí i České republiky a akademické i neakademické pracovníky. Podpora přijímání zahraničních pracovníků s cílem internacionalizovat personální strukturu vysokoškolského systému. Rozvoj strategických partnerských vztahů se zahraničními institucemi např. v rámci double/joint degree.
 • Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků (příliv výzkumníků ze zahraničí do výzkumných organizací v ČR).
 • Podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků ve výzkumu a vývoji a studentů v rámci navázaných strategických partnerství českých a zahraničních výzkumných a vysokoškolských institucí (studijní pobyty, stáže, školení).
 • Vznik a rozvoj studijních programů typu mezinárodních graduate schools a doctoral schools, včetně vytvoření a implementace mechanizmů podpory talentovaných Ph.D. studentů a postdoců (např. juniorské výzkumné granty).
 • Rozvoj kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a vysokých škol, podpora systémů pro strategické a efektivní řízení výzkumných organizací a systémů hodnocení a zabezpečování kvality: Řízení spolupráce s aplikační sférou, řízení lidských zdrojů a kariérní rozvoj ve výzkumných organizacích (vč. VŠ) s důrazem na integraci principů rovných příležitostí, technology road mapping, vytváření a implementace strategií pro internacionalizaci výzkumu, vytváření a implementace strategií otevřeného přístupu k výsledkům a vědeckým informacím, rozvoj kapacit a lidských zdrojů pro interní hodnocení kvality, rozvoj lidských zdrojů v oblasti manažerského řízení; podpora přípravných procesů pro získání akreditace, podpora zavádění efektivních principů řízení VŠ.
 • Podpora opatření na popularizaci vědy a výzkumu, která budou mít dopad na laickou i odbornou veřejnost včetně dětí, žáků a studentů, vytváření a implementace strategií a systémů pro popularizaci výzkumu, včetně programů školení výzkumných pracovníků v oblasti komunikace a popularizace výzkumu a vývoje, pořádání tematických letních škol apod. Podpořena bude na celém území České republiky možnost upgrade expozic a tvorba nových vzdělávacích programů spojených s neformálním vzděláváním, které slouží k popularizaci výzkumu. Vzhledem k zaměření této prioritní osy se bude jednat o aktivity menšího rozsahu.
 • Podpora lidských zdrojů pro efektivní implementaci RIS3 na regionální úrovni včetně podpory specializovaných školení, stáží apod.
 • Příprava a rozvoj nových nebo inovovaných nástrojů, které povedou k naplňování RIS3.
 • Příprava projektových záměrů přispívajících k naplnění cílů RIS3 připravených za podpory Smart Akcelerátoru.
 • Opatření ke snižování míry studijní neúspěšnosti: Vznik a rozvoj poradenských center; tvorba motivačních programů; revize systémů přijímacího řízení; analýza bariér v přístupu ke studiu a studijní úspěšnosti; revize kurikula studijních programů a analýza reálné studijní zátěže v návaznosti na výstupy z učení.
 • Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe, včetně zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků, podpora opatření na rozšíření zájmu aplikační sféry o výsledky VaV, jejich aplikaci a prezentaci.
 • Personální zajištění interní grantové podpory pro výzkumné organizace, zejména pro mezinárodní výzkumné projekty a zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků (školení v oblasti psaní projektů, řízení projektů, identifikace nových příležitostí aj.).
 • Podpora rovnovážného profesního rozvoje výzkumnic a výzkumníků v souladu s přístupem kulturní a institucionální změny pro prosazování genderové rovnosti (podpora znovuzačlenění výzkumných pracovníků do výzkumné činnosti po časové odmlce z důvodu mateřské/rodičovské dovolené, projektů zaměřených na zvýšení atraktivity přírodních a technických věd pro studentky).
 • Součástí předchozích aktivit na podporu lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji může být i pořádání národních a mezinárodních vědeckých konferencí, seminářů.
 • Aktivity zaměřené na zkvalitnění informovanosti o nabízených studijních programech a studiu na vysoké škole pro zájemce o studium s cílem snížit tak jejich budoucí studijní neúspěšnost. Aktivity zaměřené na snížení studijní neúspěšnosti stávajících studentů budou zaměřeny převážně na podporu individualizace výuky, zkvalitnění dovedností pracovníků poradenských center vysokých škol včetně sdílení těchto zkušeností s pracovníky jiných vysokých škol, zlepšení služeb poskytovaných těmito centry, včetně kariérového poradenství a zavedení minimálního standardu těchto služeb, přípravu a implementaci vyrovnávacích kurzů s ohledem na diverzifikované znalosti nových studentů.
 • Aktivity, které mají ovlivnit studenty a budoucí studenty se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit (především Romů), s cílem zvýšit jejich počet na vysokých školách. Tyto aktivity budou směřovat ke zvýšení informovanosti o práci s těmito studenty a zkvalitnění souvisejících kompetencí akademických a dalších pracovníků vysokých škol, včetně pracovníků poradenských center. Aktivity budou dále zaměřené na výměnu zkušeností o této problematice, podporu asistentů včetně jejich vzdělávání (i studentských asistentů) pro výše uvedené typy studentů, přípravu, zlepšení dostupnosti a zkvalitňování vhodně přizpůsobených studijních materiálů. V neposlední řadě budou aktivity zaměřeny také na individuální podporu zájemců o studium na vysoké škole, usnadnění přechodu žáků ze středních škol či vyšších odborných škol na vysokou školu a na podporu motivace ke studiu na vysoké škole.
 • Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání s vazbou na trh práce, a podpora pořizování a tvorby relevantních pomůcek.
  • Aktuální výzvy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

   • Aktuální výzvy operačního programu

   Všechny aktuální výzvy >

   Garant sekce

   • Bc. et Bc. Kateřina Suchá
    Kateřina se zabývá převážně výzkumnými a podnikatelskými projekty, v naší společnosti působí od jejího založení. Vystudovala nejdříve Politickou a kulturní geografii na Ostravské univerzitě v Ostravě, následně Politologii a mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně. Pochlubit se může například získanými dotacemi pro společnosti QUO nebo Aeroservis s.r.o.

   Loading...
   Loading...