Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Informační akce

Podporována bude realizace vzdělávacích projektů (tj. informačních akcí) v oblasti zemědělství a lesnictví. Pro účely této operace se informační akcí rozumí část projektu určená jedné skupině účastníků. Informační akce by se měly zaměřit na poskytování informací a předávání zkušeností z následujících oblastí: udržitelné a efektivní zemědělské, potravinářské a lesnické výroby, ekonomika zemědělské výroby, krátkých dodavatelských řetězců, zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, biologické rozmanitosti, ochrany vod a půdy, péče o půdu a vodu, Cross-Compliance, bezpečnosti potravin a hygieny při manipulaci s potravinami, obnovitelných zdrojů energie, ekologie, krajinotvorby – tvorby životního prostředí, zakládání nových lesních porostů s vyhovující druhovou skladbou a péče o geneticky kvalitní porosty, integrované ochrany rostlin, hospodářského a environmentálního profilu lesnických podniků, udržitelného lesního hospodářství, šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření v teorii a praxi a dalších témat, které lze aplikovat v zemědělské výrobě a lesnictví. Informační akce by se měly v těchto oblastech zaměřovat také na informování o možnostech využívání nových metod výroby založených na výsledcích vědy a výzkumu a též mohou informovat o aktuálních inovačních postupech. Informační akce mohou mít podobu výstav, seminářů, polních dnů, exkurzí či prezentací. Informační akce nesmí obsahovat odkazy na konkrétní produkty nebo producenty nebo propagovat konkrétní výrobky. 

Kdo může žádat o dotaci:

 • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující informační akce. Subjekt musí být k této činnosti akreditovaný Ministerstvem zemědělství.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 85 % způsobilých výdajů.
 • Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 1 mil. Kč na projekt. Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporu lze poskytnout na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění informačních akcí, které odpovídají účelu podpory. Podpora bude poskytována pouze na takové vybavení, které bude spotřebováno v rámci informační akce. Způsobilé jsou konkrétně náklady na:
  • mzdu (např. mzda lektorů, mzdové náklady vzdělávacího subjektu v přímé souvislosti s realizací informační akce),
  • cestovní výdaje,
  • výukové materiály a pomůcky,
  • občerstvení účastníků,
  • propagaci vzdělávací akce,
  • nákup služeb pro zajištění informační akce,
  • nákup kancelářských potřeb,
  • technické zabezpečení (např.: pronájem sálu či učebny, pronájem informační techniky a technologií),
  • výdaje spojené s pořádáním informační akce, resp. exkurze.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky, v případě, že je konečným beneficientem podpory nezemědělský, nepotravinářský nebo nelesní MSP lze projekt realizovat na území ČR vyjma měst s počtem obyvatel nad 100 000.
 • Subjekty zajišťující předávání znalostí mají k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy.
 • Projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.
 • Minimální počet účastníků jedné informační akce je 15.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

  • Aktuální výzvy Programu rozvoje venkova 2014-2020

  • Aktuální výzvy operačního programu

   • 22.5.2015

    Harmonogram výzev OP Rybářství pro rok 2015

    Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Rybářství jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje, výstavbu rybníků, prezentaci...
    Více informací »
Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...