Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Investice do zemědělských podniků

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost. Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. Na základě SWOT analýzy nebudou podporovány stavební náklady na skladování obilovin a olejnin. Na základě Strategie pak nebudou podporovány jiné než speciální zemědělské stroje. Operace se netýká zpracování produktů uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.
 • Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 40 % způsobilých výdajů s tím, že tuto míru podpory je možné zvýšit o 10 % pro mladé začínající zemědělce, nebo pokud zahájili činnost v průběhu pěti let předcházejících žádosti o podporu, dále pro oblasti čelící přírodním omezením a investice realizované na základě operace podpořené v rámci EIP.
 • Míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 100 tis. Kč.

Příklady podporovaných aktivit:

A Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní), kterými jsou:

 • výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení,
 • pořízení technologií pro živočišnou výrobu,
 • výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, vč. jejich úpravy a zpracování (způsobilé nejsou jímky na digestát a fugát v návaznosti na bioplynovou stanici),
 • výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku.

B Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci, kterými jsou:

 • výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce (způsobilé nejsou stavební náklady na sklady obilovin a olejnin) včetně technologií,
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů v sadech a chmelnicích a dále protikroupových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech a vinicích,
 • výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven, včetně souvisejících technologií,
 • výstavba a rekonstrukce dalších staveb včetně souvisejících technologií (dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, a lesní školky s produkcí na zemědělské půdě atp. – způsobilé není pěstování vánočních stromků).

C Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není pořízení traktorů) – budou definovány v národním prováděcím dokumentu.
D Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku
E Investice do nákupu zemědělských nemovitostí maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova.
 • Pokud půjde o projekt založený na spolupráci ve výzkumu a vývoji, je podpora podmíněna prokázáním využití těchto výsledků spolupráce.
 • Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Pokud půjde o projekt vyžadující posouzení vlivu záměru na životní prostředí, žadatel předloží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
 • Hlavním cílem projektu nesmí být zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...