Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Lesnická infrastruktura

Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv cestní sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení.
 • Nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na danou operaci pouze jednu žádost.
 • Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí.
 • Výstavba a rekonstrukce lesních cest bude podporována pouze na území, kde výstavbou nebo rekonstrukcí lesních cest nedojde k překročení hustoty lesní dopravní sítě nad hodnotu optimální, stanovenou na úrovni lesního majetku žadatele.
 • Podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova.

Jak postupovat pokud máte zájem o dotaci:

  • Aktuální výzvy Programu rozvoje venkova 2014-2020

  • Aktuální výzvy operačního programu

   • 22.5.2015

    Harmonogram výzev OP Rybářství pro rok 2015

    Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Rybářství jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje, výstavbu rybníků, prezentaci...
    Více informací »
Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...