Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Letecký průmysl v rámci programu Horizont 2020

Share Button

V programu Horizont 2020 byla zveřejněna nová výzva, která se soustřeďuje na letecký průmysl a jeho bezpečnost. Je zaměřena na bezpečnost leteckého průmyslu, výzkum a inovace v letectví, financování systémů pro podporu letectví, technologický vývoj a tržní vyhlídky leteckého odvětví a zároveň na studenty letectví a výzkumné pracovníky.

MG-1,4-2014: Koordinace výzkumných opatření zaměřených na nejvyšší úroveň bezpečnosti pro evropské letectví

Bezpečnost je zakotvena v konstrukci a provozu letadel, což dělá z letecké dopravy nejbezpečnější způsob dopravy. V Evropě je poměr havárií se smrtelnými následky pro cestující v řádu 1,6 nehod na milion letů (EASA[1], 2011). Nicméně stávající rizika (např. kvalita ovzduší v kabině) a nová rizika (např. vyplývající z integrace nových technologií, nových operací nebo vznikajících potenciálních rizik) musí být aktivně monitorovány a zmírněny. Trvalé úsilí je nezbytné pro zachování výborné pověsti, kterou Evropa získala v průběhu posledních 60 let.  Kromě toho letecká komunita sleduje další snížení nehodovosti o jeden řád a další významný pokrok, kterého bude dosaženo, pokud bude bezpečnost řešena na systematické úrovni. Proto je potřeba akcí, které pomohou integrovanému přístupu k bezpečnosti.

MG-1,6-2014: Zlepšování dovedností a poznatků v oblasti evropského letectví

K odvětví evropské letecké dopravy by měli mít přístup vysoce kvalifikované pracovní síly, které se mohou spolehnout na silnou vědeckou znalostní základnu, aby bylo možné řádně řešit problémy v oblasti životního prostředí a konkurenceschopnosti. Je potřeba řešit dva konkrétní problémy. Prvním z nich je analýza a definování vývoje dovedností a potřeb tohoto odvětví, dále navržení změn ve výchově leteckých inženýrů a přilákání více mladých lidí k letecké kariéře. Druhým problémem je snížit fragmentaci v šíření vědeckých a technických znalostí v Evropě a posílit její globální dopad.

MG-1.7-2014: Podpora evropského leteckého výzkumu a inovací

Strategický program výzkumu a inovací (SRIA) poradního sboru pro letecký výzkum a inovace v Evropě (ACARE) identifikoval řadu oblastí, kde je nutná politická podpora. Zahrnuje následující dvě oblasti, které vyžadují naléhavá opatření. Jednak jde o door-to-door (od dveří ke dveřím) cestování leteckou dopravou, která je v současné době nejméně problémová, což vychází ze současných analýz. Zadruhé jde o to, že certifikace, která je klíčovým prvkem pro zajištění bezpečnosti letecké dopravy, může být časově náročná a finančně nákladná. Z těchto důvodů mají být inovativní přístupy k danému procesu studovány a navrhovány.

MG-1,8-2014: Mezinárodní spolupráce v oblasti letectví

Aby bylo možné zvýšit objem zdrojů, zmírnit rizika a zakládat dlouhodobé vztahy, mělo by letecké odvětví identifikovat témata společného a vzájemného prospěchu s ostatními regiony světa a to zejména v případech, které se zabývají řešením společenských výzev, jako je celosvětová bezpečná letecká doprava, společné standardy (včetně environmentálních aspektů) a win-win řešení pro technologický rozvoj. Ze své podstaty má letectví rostoucí mezinárodní rozměr, protože téměř všechny současné letecké programy vyžadují zapojení zúčastněných stran z mnoha různých zemí. Mezi různými zeměmi již byla navázána spolupráce na různých úrovních vyspělosti a zkušeností, z čehož pramení ad-hoc přístupy, které respektují různé situace. Pro příští roky se akce budou zaměřovat na prohloubení vztahů v návaznosti na již existující spolupráce s cílem identifikovat společenské zájmy vzájemného prospěchu, ale také za účelem společné výzkumné a inovační činnosti ve společném zájmu, které zahrnují odpovídající finanční prostředky obou stran.

MG-9,2-2014: Uživatelské chování a mobilita vzorů v souvislosti s hlavními společenskými trendy

Je zde nedostatečné pochopení rolí uživatelského chování v modální volbě dopravy a mobilních vzorků. Například není jasné, které faktory ovlivňují uživatele a s jakou intenzitou. Lepší pochopení těchto problémů a komplexní působení a dopady budou podporovat rozvoj inovativní dopravních služeb. Základ politiky bude zaměřen na udržitelnou mobilitu na různých prostorových úrovních.

MG-9,3-2014: Analýza financování systémů pro dopravní infrastrukturu

Dopravní infrastruktura byla tradičně považována za předpoklad hospodářského rozvoje na různých geografických úrovních (místní, regionální, národní, evropské). Zároveň schopnost financovat dopravní infrastrukturu přímo z veřejných rozpočtů vedla v posledních letech k přijetí programů financování ze soukromých fondů a smluvních modelů známých jako partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Tyto programy fungovali v Evropě již několik let v různých uspořádáních a s různou mírou úspěšnosti. Výzva by měla poskytnou komplexní analýzu alternativních systémů financování (veřejné, PPP, nebo jiné) vycházející z dosavadních zkušeností v různých sektorech dopravy a v různých zeměpisných oblastech a posoudit jejich dopad na ekonomický rozvoj, hodnoty veřejných prostředků, přínos pro uživatele, investiční životní cyklus (včetně udržování), účinnosti, správy a zadávání veřejných zakázek, atd.

MG-9,4-2014: Výzkum, technologický vývoj a tržní vyhlídky pro evropský dopravní průmysl

Evropský dopravní průmysl napříč různými odvětvími je na dobré pozici na globálním trhu. Nicméně čelí novým výzvám, které vyplývají z potřeby přejít na inteligentní, zelené a udržitelné dopravní technologie a systémy v relativně krátkém časovém období, stejně jako narůstající mezinárodní konkurence, změny v poptávce po mobilitě a rozvoji evropské pracovní síly. Úkolem je poskytnout přehled o výzkumných, vývojových a inovačních technologických kapacitách a o strategii evropského dopravního průmyslu a identifikovat současné a nově vznikající vyhlídky na trh v globálním měřítku s využitím různých datových a informačních zdrojů.

MG-9,7-2014: Inovační ocenění pro studenty a výzkumné pracovníky v rámci konference Transport Research Arena – TRA 2016

Jedná se o zvláštní výzvu, která je zaměřena na podporu studentů a výzkumných pracovníků v oblasti výzkumu a inovací v odvětví dopravy. Cílem je uspořádání dvou soutěží v oblasti dopravy, kdy ocenění budou vyhlášeni na konferenci TRA v roce 2016.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Kateřina Čepelíková, @: info@cyrrusadvisory.cz

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Horizont 2020: Mobilita pro růst 2014-2015, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>