Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Rakovnicko Výzva č. 3 PRVPříjem žádostí: Datum podání žádostí o podporu: od 30. 4. do 3. 7. 2018. Příjemci podpory: Rozvoj sociálních služeb: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. Rozvoj komunitních center: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. Sociální bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. Typy podporovaných projektů: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami). Sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení). Rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením). Forma a výše podpory: Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 6 000 000 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %. Státní rozpočet 0 %. Specifika a omezení: Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+. Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. [mpress_banner banner="7703"] Zdroj

tractor-3353349__340
Share Button
Zdroj";

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 23. 5. do 11. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnik – zemědělský podnikatel.
 • B Pozemkové úpravy – obec, zemědělský podnikatel.
 • C Podnikání – podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělský podnikatel.
 • D Neproduktivní investice v lesích – vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • E Zemědělský produkt – zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • F Zemědělská infrastruktura – obec, zemědělský podnikatel.

Typy podporovaných projektů:

 • A Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
 • B Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení.
 • C Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
 • D Podpora zahrnuje zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.
 • E Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.
 • F Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro jednotlivé typy podpor:
  • typ A – 11 889 359  Kč.
  • typ B -   2 000 000 Kč.
  • typ C -   6 658 820 Kč.
  • typ D -   4 000 000 Kč.
  • typ E -    1 515 500 Kč.
  • typ F -    2 785 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci podpory typu A nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu.
 • V rámci podpory typu D projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>