Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Share Button

Moravskoslezský kraj, jako poskytovatel dotace, vyhlásil Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014. Příjem žádostí je do 3. 1. 2014 a realizace musí probíhat na území Moravskoslezského kraje. 

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014 (KPVP) je rozdělen do následujících dotačních titulů:

KPVP 1/14 Podpora zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí

Podporovány jsou aktivity, které povedou k osvětě laické nebo odborné veřejnosti v otázkách zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti. Především jsou podporovány aktivity, které budou směřovat ke zvýšení informovanosti

  • o problematice osob se vzácným onemocněním (např. s cystickou fibrózou, Angelmanovým syndromem, mukopolysacharidózou)  a osob hluchoslepých  v návaznosti na zjišťování potřeb těchto osob v MSK – mimo jiné realizace osvětových aktivit k dané problematice, realizace meziresortní pracovní konference pro pracovníky v oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví, realizace workshopů směrem k odborné i laické veřejnosti,
  • o možnostech služeb rané péče, včetně realizace osvětových aktivit k možnostem podpory pěstounské péče u dětí se zdravotním postižením.

KPVP 2/14 Podpora aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním

Podporovány jsou především aktivity osvětového charakteru zaměřené na možnosti a potřeby osob s duševním onemocněním s aktivním zapojením laické veřejnosti, které budou uskutečňovány v běžném společenském prostředí,  např.  výstavy, workshopy, kampaně, kreativní dílny, besedy apod.

KPVP 3/14 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně podpory zaměřené na zahájení  a rozvoj sociálního podnikání

  • 3/14 A: Podpora je zaměřena na rozvoj podporovaného zaměstnávání. Podpořeny jsou subjekty, které podporují osoby se zdravotním postižením v pracovním uplatnění na otevřeném trhu práce a realizují tuto metodu podle základních principů podporovaného zaměstnávání stanovených Českou unií pro podporované zaměstnávání. Osobní náklady nejsou v rámci dotačního titulu 3/14 A  uznatelné.
  • 3/14 B: Podpora je zaměřena na externí metodickou pomoc při zahájení nebo rozvoji sociálního podnikání prostřednictvím odborného poradenství při zpracování podnikatelského záměru nebo rozvojové vize. Osobní náklady nejsou v rámci dotačního titulu 3/14 B  uznatelné. Metodická pomoc v rámci tohoto dotačního titulu musí být poskytnuta pouze externími subjekty.

KPVP 4/14 Podpora aktivit na podporu začleňování osob s autismem a s poruchami autistického spektra

Podpora je zaměřena na aktivity na podporu osob s autismem a osob s poruchami autistického spektra odrážející specifika potřeb těchto osob.  Podpořeny jsou organizace reagující na specifické potřeby této cílové skupiny případně jejich rodin (pečujících osob) a realizují tuto činnost s ohledem na co nejvyšší společenské uplatnění uživatelů v kontextu jejich přirozeného prostředí a zvládání situací každodenního života. Především jsou podporovány:

  • realizace mezirezortních aktivit např. kulatých stolů, workshopů, seminářů, konferencí, kampaní k problematice začleňování,
  • aktivity zaměřené na podporu pečujících osob s ohledem na specifičnost začleňování osob s autismem a PAS do běžného společenského prostředí – setkávání rodičovských skupin s odbornou podporou; stáže pro pečující osoby v organizacích, kde je uplatňována dobrá praxe s důrazem na využívání běžně dostupných zdrojů a služeb.

KPVP 5/14 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením

Jedná se o zakoupení strojů, technologického zařízení nebo vybavení pracoviště, včetně souvisejících stavebních úprav, díky čemuž dojde ke vzniku, rozšíření nebo zachování výrobního programu nebo služby zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Osobní náklady nejsou v rámci tohoto dotačního titulu uznatelné.

KPVP 6/14 Podpora specializované dopravy

Jedná se o podporu vzniku, rozvoje a provozu specializované dopravy pomáhající lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě. Podporovány jsou výhradně aktivity, které reagují na aktuální potřebu občana se zdravotním postižením prostřednictvím individuální podpory v oblasti přepravy. Z tohoto dotačního titulu nelze podporovat fakultativní činnosti tohoto charakteru v rámci poskytování sociální služby či zajištění účasti na vzdělávání, ani svoz uživatelů sociální služby na jiný program či akci.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Linda Choltová @ linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Program realizace specifických aktivit MS krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014, která poskytuje základní informace pro podání žádosti a dotací.

Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podminky-dotacniho-program-realizace-specifickych-aktivit-ms-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2014-35407/


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>