Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021

book-4126483__340
Share Button

Cílem Centralizovaného rozvojového programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. října 2020.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o dotaci z Centralizovaného rozvojového programu je veřejná vysoká škola.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami (ve studijních programech všech forem a v celoživotním vzdělávání) v následujících oblastech:
  • rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávání, které je poskytováno distančními metodami (projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze ve formátu 18+);
  • rozvoj metod ověřování výsledků učení a hodnocení kompetencí studujících a uchazečů o studium distančními metodami, včetně online proctoringu;
  • aplikace metod blended learning2 do studijních programů a celoživotního vzdělávání a podpora vyučujících v jejich využívání;
  • rozvoj kompetencí vyučujících k využívání metod distančního vzdělávání a hodnocení, s důrazem na sdílení zkušeností, inovativních postupů a dobré praxe ve vzdělávací činnosti na úrovni jednotlivých vyučujících a garantů programů;
  • sběr a výměna dat, tvorba dotazníků a dalších nástrojů pro sledování kvality výuky a uplatnění absolventů;
  • rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti, včetně sběru a analýzy kvantitativních i kvalitativních dat pro vyhodnocení účinnosti dosavadních opatření a identifikaci ohrožených skupin studentů, včetně zohlednění specifik výuky zajišťované distančními prostředky;
 • b) elektronizace správní agendy vysoké školy, včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia, a elektronická podpora pro rozhodování orgánů vysokých škol jednání kolektivních orgánů vysokých škol (projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+);
 • c) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol s důrazem na oblast využívání distančních metod vzdělávání a hodnocení zahrnující šíření principů etické tvůrčí práce a publikování a boj proti podvodům, korupci a plagiátorství;
 • d) nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství studentům a pracovníkům vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším osobám (např. účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání); cílem podpory je přispět ke zvýšení kvality a dostupnosti těchto služeb, navrhnout standardy poskytování těchto služeb, včetně jejich poskytování online, a zajistit vyšší povědomí o těchto službách v cílových skupinách (projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+);
 • e) rozvoj internacionalizace vysokých škol s důrazem na následující aktivity:
  • rozvoj virtuálních mobilit;
  • opatření pro plnou aplikaci nástrojů pro elektronickou výměnu informací o studiu, elektronickou identifikaci a elektronizaci uznávání kreditů ze studijních mobilit, zejména implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper, European Student Card, EMREX (projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze ve formátu 18+);
 • f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti (projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+);
 • g) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter;
 • h) výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech, jejich stabilizace a výchova pedagogů pro zajištění jejich výuky. Jde o málo rozšířené programy/obory s poměrně malým počtem studentů, které nárokují vysoce specializované pedagogy a odborníky z praxe. Jedná se zejména o programy/obory se studiem jazyků z regionů významných ze strategického i geopolitického hlediska, které jsou vnímány jako rizikové i z pohledu národní bezpečnosti. V rámci tohoto tematického zaměření budou podporovány činnosti zaměřené na personální stabilizaci a zajištění těchto programů/oborů.

Forma a výše podpory:

 • Počet vysokých škol zapojených do projektu:
  • 2 až 17 - Minimální rozpočet projektu: 1 mil. Kč, Maximální rozpočet projektu: 15 mil. Kč.
  • 18 a více - Minimální rozpočet projektu: 5 mil. Kč. Maximální rozpočet projektu: 25 mil. Kč.
 • Rozpočet koordinující vysoké školy u projektů pro nejméně 18 vysokých škol může dosáhnout maximální výše 20 % z celkové finanční částky požadované na řešení projektu.

Specifika a omezení:

 • Počet vysokých škol zapojených do projektu: 2 až 17
  • Každá vysoká škola se může zapojit: nejvýše do 5 projektů.
 • Počet vysokých škol zapojených do projektu: 18 a více
  • Každá vysoká škola se může zapojit: do libovolného počtu projektů.
 • Vysoká škola odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>