Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Dotace na specifický vysokoškolský výzkum

study-2053811_960_720
Share Button

Dotace na specifický vysokoškolský výzkum z prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva ve prospěch výzkumné organizace zapsané v seznamu výzkumných organizací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 17. prosince 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o poskytnutí podpory je veřejná vysoká škola, soukromá vysoká škola, nebo státní vysoká škola vojenská nebo policejní, která je ke dni podání žádosti zapsaná v seznamu výzkumných organizací.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora může být poskytnuta oprávněnému žadateli,
 • a) který v roce 2022 uskutečňuje doktorský studijní program nebo magisterský studijní program,
 • b) který do 30. listopadu 2021 stanovil a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnil zásady studentské grantové soutěže,
 • c) jehož zásady studentské grantové soutěže splňují kritéria podle článku 3 písm. c) pravidel a
 • d) který k žádosti o poskytnutí podpory přiložil čestné prohlášení, že podporu použije výhradně na • úhradu způsobilých nákladů studentských projektů jím vybraných ve studentské grantové soutěži,
  • úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí, nejvýše však do výše 10 % poskytnuté podpory, nebo
  • úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků, nejvýše však do výše 2,5 % poskytnuté podpory a že do 31. března 2023 zveřejní ve formátu otevřených dat údaje o podporovaných studentských projektech a údaje o užití podpory podle článku 3 písm. d) pravidel.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy činí 1 165 308 000 Kč.
 • Minimální výše dotace pro jednoho oprávněného žadatele je 100 000 Kč.
 • Výše dotace se stanoví jako procentní podíl oprávněného žadatele o dotaci, který splnil podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Podpora se poskytuje v neinvestičních prostředcích. Po vydání rozhodnutí může příjemce podpory písemně požádat ministerstvo o poskytnutí podpory zcela nebo zčásti v investičních prostředcích. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do 31. května 2022 a lze ji podat pouze jednou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>