Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Sociální podnikání

Dotační program napomáhá začlenit znevýhodněné osoby na trh práce a tím jim napomoci k sociálnímu začlenění do společnosti. Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti nebo místní komunitě prostřednictvím vlastní ekonomické aktivity, např. veřejně prospěšných služeb. Podnik dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí. Sociální podnik přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí, nese ekonomická rizika a je nezávislý na veřejných či soukromých institucích.

Jaké osoby lze v projektu zaměstnat:

 • Osoby se zdravotním postižením.
 • Mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení, věková skupina 15-26 let.
 • Osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací možnosti, popř. obývají nouzová obydlí.
 • Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody.
 • Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané.
 • Osoby pečující o osobu blízkou.
 • Osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách – osoby s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách.
 • Osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.;
 • Další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Žádat mohou ekonomické subjekty, jako jsou fyzické osoby (OSVČ), společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti lze podávat do 31.10.2013.

Výše podpory:

 • Minimální výše: 100 000 Kč, maximální výše: 200 000 EUR.
 • Míra podpory: 100% způsobilých výdajů

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Další aktuality >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.
Loading...
Loading...