Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 16/2023 – Servisní a provozní činnost národních sportovních center

Dotace na podporu provozní činnosti NSC včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem NSC.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 11. 2023 od 12:00 hod. do 4. 12. 2023 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace dle bodu 2.1. splňující současně všechny níže uvedené podmínky:
  • žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • žadatel je zapsán v Rejstříku sportu, údaje žadatele uvedené v rejstříku odpovídají skutečnosti, a eviduje v něm provozované NSC, které je předmětem žádosti,
  • žadatel je provozovatelem NSC soustavně alespoň od 1. ledna 2022 do data podání žádosti, přičemž dané NSC je buď v jeho vlastnictví, nebo je má v nájmu, výpůjčce či pachtu, kde druhou smluvní stranou je státní subjekt, např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
   územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s jejich majetkovou účastí, nebo spolek, který je sportovní organizací dle bodu 2.1., nebo obchodní společností s majetkovou účastí sportovní organizace dle bodu 2.1..

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je podpora:
  • a) provozní činnosti NSC dle bodu 2.8. včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem NSC.
  • b) servisní činnosti NSC dle bodu 2.7..

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 40 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen příslušnou dokumentaci uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.
 • Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů splňujících podmínky časové a věcné způsobilosti stanovené Výzvou (podmínky časové a věcné způsobilosti nákladů jsou vymezeny v čl. 9. a 10.), přičemž k úhradě musí dojít nejpozději do 31. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru