Přeskočit na obsah

OP TAK — Služby infrastruktury — výzva I.

Dotace na rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejích služeb, které povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na výzkum, vývoj a inovace nových technologií a zavádění pokročilých inovačních řešení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 9. 8. 2023, 9:00 do 18. 1. 2024, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty (zejména MSP) a výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem za účelem umístění a provádění výzkumných, vývojových a inovačních činností podniků a výzkumných organizací.
 • VaI infrastruktura zahrnuje organizace typu vědeckotechnických parků, výzkumných a inovačních center, technologických a podnikatelských inkubátorů. VaI infrastruktura stimuluje a řídí tok znalostí a technologií mezi univerzitami, výzkumnými a vývojovými institucemi, podniky a trhy; usnadňuje vznik a růst podniků založených na inovacích prostřednictvím inkubačních a spin-off procesů; a poskytuje další služby s přidanou hodnotou spolu s vysoce kvalitními prostory a zařízeními.
 • Podporována je dále technologická infrastruktura typu zkušebních zařízení, pilotních linek, demonstrátorů, testovacích zařízení nebo živých laboratoří zaměřená primárně na testování, experimentování a ověřování nových technologií a konceptů. Infrastruktura pro testování a experimenty bude poskytovat specializované služby pro podniky, zejména malé a střední podniky, zaměřené především na zavádění nových inovačních řešení, pokročilých technologií či zvýšení dovedností a kompetencí v těchto oblastech.
 • a) Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé a střední podniky.
 • b) Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení/ budování nové otevřené VaI infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory pro aktivitu a):
  • a) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01); zbylá část financování ve výši alespoň 25 % způsobilých výdajů bude pokryta konečným příjemcem (MSP).
  • b) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP) — uživatelů poradenských služeb.
 • Míra podpory pro aktivity b):
  • a) 50 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici výzkumné infrastruktury podle GBER bodu 91).
  • b) 25 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici infrastruktury pro testování a experimenty podle GBER bodu 98a). Míru podpory lze zvýšit o 10 procentních bodů pro střední podniky a o 20 procentních bodů pro malé podniky. Míru podpory lze zvýšit o dalších 5 procentních bodů pro testovací a experimentální infrastruktury, jejichž alespoň 80 % roční kapacity je přiděleno malým a středním podnikům.
 • V případě aktivity a) je dotace na projekt poskytována ve výši:
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.
  • Dotace na služby pro konečného příjemce — konkrétní MSP je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.
 • V případě aktivity b) je dotace na projekt poskytována ve výši:
  • a) 5 — 50 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce;
  • b) 10 — 150 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru