Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání

shutterstock_135850772.jpg
Share Button

Dotace je určena jak pro podnikatelskou sféru, tak pro neziskové organizace, a to na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Jedná se především o zaměstnávání osob z cílových skupin, které jsou na trhu práce znevýhodněné.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 11. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu může žádat osoba samostatně výdělečně činná, obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, s.r.o., a.s., evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva), nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora aktivit integračního sociálního podnikání, které musí naplňovat tyto principy a charakteristiky:
  • Společensky prospěšný cíl – zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.
  • Sociální prospěch -
   a) min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná),
   b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku,
   c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.
  • Ekonomický prospěch -
   a) více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů,
   b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích,
   c) alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu.
  • Environmentální prospěch – zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby.
  • Místní prospěch -
   a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,
   b) využívání přednostně místních zdrojů,
   c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace výzvy činí 127 500 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč a maximální výše dotace je 6 000 000 Kč.
 • Projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových nákladů.
 • Forma financování ex-ante.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů se týká celého území České republiky mimo hl. m. Prahy.
 • Do cílové skupiny v rámci této výzvy patří: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>