Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 69. výzva, PO 3, SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

LII-120x100
Share Button

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 1. 9. 2017 (9:00) do 28. února 2018 (20:00).
 • Výzva je kolová.

Příjemce podpory:

 • Podporovaná aktivita 3.2.1 – Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků): pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty).
 • Ostatní aktivity a typové projekty bez omezení.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury).
  • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.
  • Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových vozů, natahováků kontejnerů a podobně) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů).
  • Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů.
  • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu a ostatní odpady.
 • Aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
  • Výstavba/ modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů.
 • Aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
  • Výstavba/modernizace bioplynových stanic.
 • Aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
  • Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše přímých realizačních výdajů je 500 000 Kč (bez DPH).
 • Dotace může tvořit maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Celková alokace programu je 800 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci podporované aktivity 3.2.2 nebudou v této výzvě podporovány projekty kompostáren. Na projekty typu kompostárna byla v roce 2015 vyhlášena 5. výzva s finanční alokací 900 mil.
 • Projekt může být realizován na území celé ČR.
 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>